Прибуток підприємства: формування та розподіл прибутку, облік і аналіз використання

Кожна організація в ринковій економіці працює з метою отримання прибутку. Це головна мета і показник ефективності використання наявних ресурсів компанією. Існують певні особливості формування прибутку, а також її розподілу. Від правильності, обґрунтованості цього процесу залежить подальше функціонування компанії. Як відбувається формування прибутку підприємства розподіл прибутку, буде розглянуто далі.

Загальне визначення

Розглядаючи економічний зміст, формування і розподіл прибутку підприємств, слід вникнути в суть такого поняття, як фінансовий результат. Його визначення відбувається за встановленою методикою. Результатом діяльності організації є прибуток і прибуток від основної, інвестиційної та фінансової діяльності. На його основі відбувається оцінка ефективності роботи підприємства в розглянутому періоді. Показник розглядається в динаміці, що дозволяє визначити зміни та чинники, які на це вплинули.

Відправною точкою для розрахунків є величина виручки від реалізації продукції. Також потрібно враховувати дохід від операцій поза реалізації основної продукції.

Прибуток є результуючим показником. Вона визначається як різниця між доходом та витраченими ресурсами. Якщо результат такої дії позитивний, це говорить про ефективне управлінні, організації процесу виробництва на належному рівні. При негативному результаті обчислень можна сказати, що компанія була збитковою у звітному періоді. У цьому випадку потрібно шукати шляхи для усунення негативних впливів на діяльність організації.

В ході вивчення економічного змісту, формування і розподілу прибутку підприємств, слід врахувати, що при розрахунку враховується сукупність коштів через продаж за ринковою ціною. Але при цьому тут не враховується акциз і ПДВ. Від отриманої суми віднімається собівартість. Це і є витрати, понесені в ході виробництва продукції.

Існує три основних види прибутку:

 • від реалізації;
 • внереализационная;
 • від продажу інших цінностей.

Існує безліч факторів, які впливають на прибуток. Це може бути обсяг продажів, структура і собівартість випуску, ринкова ціна на продукцію. Побічно на цей показник впливають якість готових товарів, ситуація в галузі, інфляція і т. д.

Аналіз прибутку

Існують певні принципи формування і розподілу прибутку підприємства. У процесі управління проводиться контроль правильності організації процесу виробництва, фінансової сфери компанії. Оцінюється структура фінансового результату, визначаються фактори, які вплинули на нього. Аналітики визначають розмір прибутку від продажу готової продукції і заготовок, від інвестиційної та фінансової діяльності.

Цей показник застосовується під час розрахунку низки коефіцієнтів:

 • рентабельність;
 • зміна чистого прибутку;
 • дослідження операційних витрат;
 • ефективність управління активами;
 • обслуговування боргових зобов’язань;
 • ліквідність;
 • продуктивність;
 • матеріаломісткість;
 • ринкові показники;
 • інше.

Аналіз процесів формування та розподілу прибутку промислового підприємства цікавий не тільки керівникам і власникам компанії, але і інвесторам, кредиторам. Тому настільки важливий показник і структура його формування визначається з певною періодичністю.

Прибуток являє собою вартість додаткового товару. В момент втілення заданої вартості виходить дохід. Цей показник є показником успішності організації в своїй галузі. Прибуток може бути отримана підприємством на різних рівнях. В залежності від цього вона може бути валовий, до оподаткування, від продажу або чистою.

Функції прибутку

Існують різні види прибутку підприємства. Формування, розподіл і використання їх відбувається за певною методикою. Фінансові результати беруть участь в управлінні діяльністю компанії. В процесі планування і вироблення стратегії відбувається пошук резервів і шляхів підвищення прибутку. Компанія прагне спрацювати у звітному періоді не тільки без збитку, але і отримати максимальний прибуток.

Дивіться також:  Самострахування - це... Визначення, основні принципи, переваги і недоліки

Розглядаючи принципи формування і розподілу прибутку підприємства, потрібно розуміти її функції:

 • Оціночна. Прибуток може бути представлена в абсолютних або відносних показниках. Їх аналіз дозволяє визначити, чи ефективна основна, інвестиційна, фінансова діяльність компанії, чи доцільні управлінські рішення в поточному періоді, які перспективи компанії. При цьому можна розглянути вплив всіх факторів на підсумковий результат роботи підприємства. Оцінюється, як були витрачені матеріальні, трудові, грошові чи інші ресурси.
 • Стимулююча. Розмір прибутку є показовою величиною, яка демонструє зацікавленість всіх працівників в отриманні необхідного фінансового результату. Рівень доходу відображає задоволеність працівників тією діяльністю, якою вони зайняті. За показником прибутку можна визначити, чи достатній рівень оплати праці на виробництві, правильно побудована система мотивації. Саме механізм розподілу фінансового результату дозволяє стимулювати ту чи іншу сферу розвитку. Можливо, в сформованих обставинах потрібно підняти зарплату робітникам або вести розробки інноваційних технологій. В деяких випадках доцільно оновити основні фонди або виплатити високі дивіденди акціонерам, тим самим підвищивши вартість компанії на ринку. Прибуток є стимулюючим фактором розвитку в обраному напрямку.
 • Аналіз процесу формування, розподілу, використання прибутку підприємства вкрай важливий. Справа в тому, що від цього показника безпосередньо залежить ринкова вартість компанії. Це впливає на добробут організації, отримання конкурентних переваг у межах своєї галузі. При виявленні факторів, що негативно впливають на розмір прибутку, розробляються методи їх усунення. Тому фінансові результати постійно аналізують. Ця робота виконується з певною періодичністю.

  Як розраховується прибуток

  Механізм формування та розподілу прибутку підприємства обумовлено законодавчо. Це необхідно, щоб стандартизувати відображення фінансових результатів компанії. Їх діяльність стає прозорішим, простіше для розуміння і оцінки сторонніми користувачами інформації. Дохід являє собою суму всіх коштів, отриманих компанією за звітний період у ході своєї діяльності. Він має певну структуру.

  Краще всього зрозуміти принцип розрахунку чистого прибутку дозволяє бухгалтерська звітність. На підприємстві формується звіт про фінансові результати, який ще називають формою № 2. Формування і розподіл прибутку підприємства починається з складання цього документа.

  Згідно з цією методикою, спочатку визначається декілька проміжних значень доходу. Спочатку розраховується загальна сума виручки від реалізації продукції. Для цього враховують дані проводок, відображені на бухгалтерських рахунках на кінець звітного періоду. Від отриманого результату віднімається собівартість продукції. Для розрахунку беруть виручку, з якої вже відняли суму акцизів і ПДВ. Отриманий результат називають валовим прибутком або збитком.

  З отриманого результату віднімають комерційні витрати, а також витрати управлінського характеру. Отриманий результат називається прибутком (збитком) від продажів.

  В ході розрахунків потрібно виконати ще кілька дій. До прибутку від продажу додають доходи, отримані від участі в інших компаніях. Це також можуть бути відсотки до отримання, інші доходи. Далі віднімаються відсотки, які підприємство виплатило, та інші витрати. Результат називається прибутком до оподаткування. З нього віднімають суму відповідних платежів.

  Дивіться також:  План рахунків бюджетних організацій: основні розділи, особливості обліку

  Після проведення перерахованих маніпуляцій виходить чистий прибуток підприємства. Це кінцевий результат діяльності компанії в звітному періоді. Після його формування і розрахунку відбувається процедура розподілу. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо підприємство отримало прибуток, а не збиток.

  Джерела інформації для формування звіту

  Розглядаючи принципи формування і розподілу прибутку підприємства, варто коротко сказати про джерела інформації для визначення фінансового результату. У ході ведення бухгалтерського обліку проводиться ряд стандартизованих процедур.

  Всі дані, які застосовуються при формуванні звіту, відображені на бухгалтерських рахунках. Їх узагальнюють, щоб розрахувати суму доходу та прибутку. Інформація береться з таких рахунків:

  • «Продажу» (рахунок 90). Тут відображається інформація про суму доходів і витрат, які були приведені до єдиного показника. Це дозволяє визначити суму, отриману на кінець звітного періоду в області реалізації. Тут відображена інформація про собівартість продукції, купленої апаратури, матеріалів і товарів. Також тут відображено послуги зв’язку, перевезення, участь у статутному капіталі інших підприємств.
  • «Інші витрати й доходи» (рахунок 91). Тут відображена інформація про інші доходи та витрати, які мали місце у звітному періоді.
  • «Недостачі, витрати, що виникають від псування ТМЦ (рахунок 94). Це фінансові втрати, які визначаються в ході псування матеріальних цінностей. Такі витрати можуть виникати як у процесі виготовлення продукції, так і при зберіганні, продажу, транспортування виробів. Якщо збиток було завдано в результаті стихійного лиха, його відображають на рахунку 99. При розрахунку собівартості ця сума не враховується.
  • «Резерви майбутніх періодів (рахунок 96). Це сума коштів, які були зарезервовані в звітному періоді, але повністю перенесуть свою вартість на результат тільки в майбутньому. Це резерви, які можуть стосуватися виробництва або реалізації продукції, наприклад, витрати на проведення ремонту або обслуговування техніки, виплати премії, нарахування відпускних та інші подібні витрати.
  • «Витрати майбутніх періодів (рахунок 97). Ці витрати сталися у звітному періоді, але повністю будуть відображені тільки в майбутньому. Це, наприклад, можуть бути витрати на підготовчі роботи в ході основного виробництва, ремонт обладнання, охорона навколишнього середовища та інше.
  • «Прибуток майбутніх періодів (рахунок 98). Це сума всіх прибутків, які отримані в звітному періоді, але остаточно перенесуть свою вартість в майбутньому.

  Формування звіту

  За результатами діяльності компанії за рік (півроку або квартал) відбувається формування та розподіл прибутку підприємства. Статті доходів і витрат форми 2 відображають всю необхідну інформацію, яка використовується в ході аналізу. Заповнення звіту про фінансові результати здійснюється за встановленою методикою.

  У рядку 2110 заноситься кінцевий результат основної діяльності підприємства. Це сума доходів від реалізації готової продукції.

  Управлінські витрати відображені в рядку 2220. Це оплата праці керівного складу. В цю статтю включають суми відповідних податків, а також інші нарахування.

  Інші доходи і витрати

  У рядку 2310 вказується прибуток від участі в діяльності інших організацій. Це сума відсотків, дивідендів та інших подібних виплат. Якщо компанія отримала у звітному періоді доходи від іншої інвестиційної діяльності, їх відображають у рядку 2320 форми № 2.

  Дивіться також:  Віртуальна картка "Російського Стандарту": умови оформлення й використання

  Інші види прибутку, що не ввійшли в перераховані вище графи звіту, зазначаються в рядку 2340. Це можуть бути сплачені на користь підприємства пені, штрафні санкції та інші подібні доходи. Також це може бути прибуток від продажу майна, курсова різниця та інші доходи.

  Розглядаючи модель формування та розподілу прибутку підприємства, варто відзначити і деякі особливості обліку витрат. Так, витрати на сплату відсотків відображені в статті 2330. Інші витрати слід відображати у статті 2350.

  Загальний принцип розподілу прибутку

  Вивчаючи процес формування та розподілу прибутку підприємства, варто відзначити кілька особливостей. Процедура відображення фінансового результату регламентована на законодавчому рівні. Але от процес розподілу прибутку обумовлюється в статуті компанії. Ця процедура також регламентується відповідними положеннями, які розробляють економічні служби.

  Прибуток підлягає розподілу тільки після сплати всіх необхідних податків. Також з цієї суми можуть бути відраховані деякі фінансові санкції. Отримані кошти спрямовуються на розвиток організації, стимулювання інвестиційної привабливості та інші напрямки виробничого і соціального розвитку.

  Держава прямо не втручається в процеси розподілу. Але за допомогою надання податкових пільг вона залишає за собою право фінансувати деякі потрібні напрямки розвитку з чистого прибутку підприємства. Формування і розподіл прибутку підпорядковується нормам законодавства в сфері формування резервного капіталу.

  Дивіденди

  Власники підприємства зацікавлені в отриманні своєї частки від участі в капіталі у разі формування в звітному періоді чистого прибутку підприємства. Формування і розподіл прибутку має певні нюанси для підприємств різної форми власності. Так, за результатами діяльності компанії власники можуть отримати певну фінансову винагороду. Це можуть бути дивіденди за акціями, відрахування у відповідності з пайовою участю в статутному капіталі організації.

  Рішення про виплату дивідендів приймається на загальних зборах. Якщо власники володіють простими акціями, навіть при отриманні чистого нерозподіленого прибутку вони можуть не отримати виплати. Рішення приймається шляхом голосування на зборах акціонерів. У деяких випадках доцільніше направити весь прибуток на розвиток виробництва, щоб в майбутньому отримати дивіденди в кілька разів вище, ніж в даний момент.

  Сума, виділена на споживання, розподіляється відповідно до пайової участі. Від того, які дивіденди виплачує компанія, залежить її ринкова вартість. Тому до цієї процедури ставляться дуже відповідально.

  Фінансування діяльності

  Розвиток виробництва фінансується за рахунок чистого прибутку підприємства. Формування і розподіл прибутку є найважливішим чинником стимулювання цього процесу. З отриманої суми виплачують дивіденди, а потім з решти коштів наповнюють відповідні фонди.

  В першу чергу створюється резерв. Це сума, яка збільшує фінансову стабільність компанії. Але її розмір не може бути занадто великим, так як капітал повинен працювати і приносити прибуток. Інші кошти спрямовують на модернізацію обладнання, навчання персоналу, придбання нових виробничих ліній і технологій, ведення інноваційних розробок і т. д.