Організаційні відносини: види, структура, опис

Під організаційними відносинами в системі менеджменту слід розуміти своєрідну форму розподілу повноважень. Вони покликані повноцінним чином забезпечити виконання як загальних, так і конкретних управлінських завдань. Ці відносини повинні зберігати в цілісності вертикальні і горизонтальні зв’язки, а також поділ функцій, пов’язаних з управлінням. Розглянемо їх класифікацію й інші важливі аспекти теми.

Координаційні відносини в менеджменті

Вертикальне розподіл виявляється за допомогою кількості рівнів менеджменту і їх директивних відносин, підпорядкованості. Якщо говорити про горизонтальному поділі, то воно визначається за допомогою галузевих ознак і може бути орієнтованим на допоміжні процеси виробництва в сфері промисловості, просторові фактори виробничого підприємства або вироби, що виготовляються.

У названих випадках організаційно-правові відносини в управлінській системі регулюються через розподіл конкретних завдань і функцій між всіма структурними підрозділами підприємства. Крім цього, організаційна структура компанії багато в чому визначає компетентність у плані вирішення певних завдань і взаємодії окремих складових. Саме так формується ієрархічна структура фірми.

Поняття і визначення

Організаційні відносини — не що інше, як взаємодія або протидія, що виникає між складовими організації при створенні (всередині або поза нею), а також при функціонуванні, руйнуванні або реорганізації. Координаційні відносини бувають трьох рівнів:

 • Взаємного знищення.
 • Здорового глузду.
 • Взаємодії, спроектованого заздалегідь.

Організаційно-правові відносини включають в себе взаємодії, впливу і протидії при формуванні, роботі, реорганізації, а також припинення діяльності організації. На сьогоднішній день актуальною є певна класифікація координаційних відносин. Доцільно розглянути її в окремій главі.

Форми організаційних відносин

На сьогоднішній день прийнято виділяти процесорні і структурні координаційні відносини. До останніх доцільно віднести наступні складові:

 • Взаємодія.
 • Вплив.
 • Протидія.

Організаційно-економічні відносини процесорного плану включають такі елементи:

 • Поодинокі та масові відносини.
 • Підпорядкування і рівність.
 • Незалежна і залежна взаємодія.
 • Випадкові та постійні відносини.
 • Паралельний і послідовний контакт.

Варто зауважити, що відносини, що виникають між організаціями, можна описати як різні форми кооперації, відповідно, між незалежними структурами. Коли фірми кооперуються і до певної міри підлаштовуються один під одного в плані своїх видів діяльності і ресурсів, вони стають взаємопов’язаними один з одним.

Відносини між організаціями

У загальному сенсі розвиток зв’язків між організаціями можна прирівняти до зростання їх обізнаності щодо діяльності партнерів, а також до розуміння того, як саме компанії взаємодіють з кожним із контрагентів. Необхідно зазначити, що відносини, що виникають між організаціями, не можна охарактеризувати як однорідні. Вони включають різні форми кооперації, серед яких варто відзначити стратегічні альянси, спільні підприємства, дослідні консорціуми, а також входження в ланцюжок поставок, стратегічне партнерство та інші. В організаційних відносинах такого плану є дві ключові тенденції: розвиток існуючого взаємодії з купівлі-продажу до більш тісного, довгострокового, і налагодження відносин з новими постачальниками допомогою аутсорсингу тих видів діяльності, які раніше здійснювалися в компанії.

Відносини, що виникають між організаціями, можна розглядати з двох позицій. Перша передбачає двосторонню взаємодію між співпрацюючими фірмами, в більшості випадків націленими на одну і ту ж споживчу групу. Друга позиція передбачає наявність своєрідних мереж, в яких взаємодія між одними структурами неможливо аналізувати ізольовано від їх відносин з іншими компаніями, які входять в єдину мережу.

Необхідно знати, що взаємозалежність організацій зазвичай призводить до ефекту мережі. У відповідності з ним зміни у відносинах, що виникають між фірмою і, наприклад, одним з її постачальників, можуть істотно вплинути на відносини з іншими постачальниками і клієнтами. Варто враховувати і ситуацію, коли будь-яка взаємодія компанії з іншими учасниками мережі виявляється під впливом подій, які відбуваються в цій мережі. Таке взаємопроникнення структур пред’являє принципово нові вимоги до формування і подальшого ведення системи управлінського обліку.

Відносини всередині організації

Організаційно-економічні відносини, що виникають всередині структури, опосередковує внутриаппаратную роботу щодо внутрішньої організації діяльності всіх органів управлінської системи, причому у всіх областях державного функціонування. Саме тому їх часто називають внутриаппаратными відносинами адміністративно-правового плану (на відміну від внешнеуправленческого взаємодії).

Внутриаппаратная внутрішньоорганізаційна робота вважається обов’язковою складовою в реалізації будь різновиди діяльності держави, чи то власне виконавчо-розпорядча управлінська робота або судова, законодавча, судова і так далі. Вона є допоміжною по відношенню до ключової діяльності відповідної структури (здійснення виконавчої влади в плані зовнішньоуправлінської роботи органу, прокурорський нагляд, правосуддя, законодавства та інше), однак без неї реалізація основної була б неможливою.

Складові організаційної структури

Система організаційних відносин у компанії передбачає наявність відповідної структури. Серед її елементів важливо врахувати наступні:

 • Самостійний структурний відділ є адміністративно відособленою частиною, яка виконує одну або ряд управлінських функцій.
 • Ланка управління — не що інше, як одне чи кілька підрозділів, не обов’язково відокремлених в адміністративному плані, але виконують певні функції менеджменту.
 • Під керуючої осередком необхідно розуміти окремого працівника сфери управління або самостійний структурний відділ, що виконує одну або цілий ряд спеціальних управлінських функцій.

Варто зауважити, що формування організаційної структури компанії грунтується на функціях менеджменту. Воно визначається за допомогою принципів вторинності управлінського органу та первинності функції. Основною відмінністю тут виступає пірамідальний характер, іншими словами, наявність декількох рівнів управління.

Організаційний процес і організаційні відносини

Як з’ясувалося, складовими структури практично будь-якої компанії виступають окремі співробітники. Це можуть бути також підрозділи або інші ланки управління. Організаційні відносини в організації підтримуються, насамперед, завдяки комунікацій (зв’язків), які прийнято поділяти на вертикальні і горизонтальні. Перші визначаються характером узгодження. Як правило, вони є однорівневими. Основне призначення таких зв’язків сприяє максимально ефективній взаємодії між підрозділами компанії в процесі вирішення проблем, що виникають між ними.

Вертикальні комунікації (по-іншому їх називають субординаційними, ієрархічними зв’язками) — це не що інше, як взаємодія керівництва і підпорядкування. Варто зауважити, що необхідність в них виникає при ієрархічності управління (іншими словами, наявність декількох управлінських рівнів). Дані комунікації служать каналами, за допомогою яких здійснюється передача звітної та розпорядчої інформації.

Зв’язку в управлінській структурі можуть мати функціональний та лінійний характер. Останні являють собою організаційні відносини, у яких директор реалізує пряме керівництво над підлеглими. Функціональна різновид комунікацій пов’язана з підпорядкуванням в межах здійснення певної управлінської функції. Вона носить рекомендаційний, дорадчий характер.

Відносини повинні бути ефективними!

Для належного управління організаційними відносинами важливо дотримуватися певні принципи формування організаційної структури компанії, а також критерії ефективності:

 • Принцип різноманітності: в управлінську структуру повинні входити складові, які за своєю якістю і кількістю здатні адекватно реагувати на зміни як зовнішнього, так і внутрішнього середовища компанії.
 • Принцип доповнення ззовні: комплексний вплив на систему факторів зовнішнього середовища формує невизначеність нормативного стану системи встановленим об’єктивним вимогам. Доведено, що визначеність (адекватність) стану в складних і великих системах не перевищує 80 відсотків: в 20 відсотках випадків система самостійно не в змозі дати грамотну реакцію на ситуацію, що склалася тоді, коли в ній немає певних резервів.
 • Принцип емерджентності: чим складніше і більша система, тим вище ймовірність того, що властивості і цілі її складових будуть відрізнятися від властивостей і цілей безпосередньо системи.
 • Принцип зворотного зв’язку: обмін інформацією між керованим об’єктом і суб’єктом управління повинен носити постійний характер. Як правило, він будується у формі замкнутого контуру.

Оптимізація структури управління

Базової завданням грамотного побудови структури організаційних відносин усередині компанії служить оптимізація управлінських відділів. Незалежно від того, реформується існуюча або проектується нова організація, потрібно повноцінним чином забезпечити її структурну відповідність встановленим вимогам ефективного управління.

Важливо відзначити також облік внутрішніх і зовнішніх факторів оточення компанії, які визначаються ситуаційним характером і класифікуються на наступні угруповання:

 • стан зовнішнього середовища;
 • розмір;
 • технологія роботи в компанії;
 • стратегічно вибір керівника організації відповідно з її цілями;
 • поведінка співробітників.

У процесі створення проекту організаційно-управлінські відносини відіграють важливу роль. Процес проектування являє функціональним чином пов’язані між собою стадії створення проекту. Сюди доцільно віднести передпроектну діяльність, робоче проектування та технічне проектування. Кожен із представлених етапів передбачає наявність конкретного опису дій.

Популярні організаційні структури

На сьогоднішній день існує цілий ряд організаційно-правових форм відносин. Серед них важливо відмітити наступні управлінські структури:

 • Лінійна. Згідно з нею система управління відрізняється єдиним началом на всіх існуючих рівнях. В цьому випадку доречний такий принцип побудови, як вертикальна ієрархія. Серед переваг даної форми важливо відзначити ефективне застосування центрального управлінського апарату, підвищену ступінь контролю, централізацію та координацію дій управлінського плану, а також ув’язку інтересів самостійних управлінських відділів. Основними недоліками структури виступають наступні пункти: велику кількість часу для прийняття рішень управлінського типу, ініціатива мала на рівнях підпорядкування, затримка в рості кваліфікації менеджерів.
 • Лінійно-штабна. Вона являє собою лінійну форму, доповнену специфічними підрозділами, що займаються підготовкою управлінських рішень. У даних підрозділів відсутні нижчі рівні управління. Вони не займаються прийняттям рішень, а здійснюють аналіз існуючих варіантів і відповідних наслідків рішень для того або іншого керівника. Штабний апарат прийнято класифікувати наступним чином: обслуговуючий, консультативний і особистий апарат (іншими словами, секретарі).
 • Функціональна. Дана форма базується на підпорядкованості згідно з областями управлінської діяльності. Тут кожен працівник має право давати вказівки щодо питань, що входять у його компетенцію. Серед основних переваг підходу слід відзначити ефективність управління по причині високої кваліфікації персоналу, центральний контроль безпосередньо за рішеннями стратегічного плану, звільнення менеджерів лінійного рівня від вирішення безлічі спеціальних питань, а також істотне розширення їх можливостей, пов’язаних з оперативним виробничим управлінням. Крім цього, важливу роль відіграє делегування і диференціація поточних рішень управлінського плану. До числа недоліків структури входять труднощі координації відділів, вузька спеціалізація працівників, обмежені можливості, які надаються для розвитку менеджерів.

Висновок

Отже, ми розглянули види, структуру і характеристику організаційних відносин. На закінчення слід зазначити: окрім згаданих вище форм координаційних відносин, існує дивізійна, матрична, а також проектна. На практиці вони використовуються рідше.