Метод управління – це що таке? Які методи управління існують?

Вдалий підбір методів керівництва гарантує колективу виробничий успіх протягом тривалого часу. Проте розвиваються технології управління рекомендують відкидати застарілі методи або поєднувати їх з новими в умовах мінливої господарської стратегії.

У чому полягає мистецтво керівництва?

Управління в будь-якій галузі людської діяльності засноване на великому теоретичному і практичному фундаменті. Наукові дослідження показують, що воно там успішніше, де більш керівник володіє такими навичками:

 • вивчення та врахування структури виробництва, його специфіки та закономірностей функціонування, а також трудового колективу;
 • аналізу актуального стану внутрішніх і зовнішніх зв’язків;
 • використання, поєднання і варіювання активних методів організації виробництва і людських ресурсів;
 • застосування способів прогнозування і контролю результатів керівництва.

Науковий підхід до власної діяльності, вміння визнавати власні помилки, виявляти природу виробничих успіхів і невдач притаманні керівнику нового типу. Ці якості є неодмінним елементом мистецтва управління.

Хоча діяльність з управління — це мистецтво, особи, що займаються нею, досягнуть кращих результатів, якщо будуть розуміти і використовувати лежить в основі цього мистецтва науку. Коли важливість результативності та ефективності групового співробітництва визнається в будь-якому суспільстві, можна сміливо стверджувати, що управління — найважливіше з усіх мистецтв.

Керівник постійно вишукує нові напрямки роботи підприємства, способи їх організації, контролю. Крім того, він обов’язково повинен сформувати працездатний і відповідальний колектив виконавців.

Функції управління

Існування будь-якого підприємства неможливе без комунікативних зв’язків між його структурними ланками і без володіння методами управління. Це обов’язкові умови точного і своєчасного виконання функцій керівника:

 • Планування. Ґрунтується на точному аналізі актуального стану справ на виробництві: наявності та якості матеріалів, устаткування, людських ресурсів, умов роботи, зв’язків з зовнішніми партнерами, наявних і можливих труднощів та ін. У результаті планування формулюються цілі діяльності всього підприємства і окремих його структурних одиниць, вибираються засоби і методи їх досягнення. Можливі коректування плану при виникненні нових позитивних ідей і можливостей чи непередбачених перешкод, змін умов діяльності.
 • Організація. Полягає в розподілі завдань, обов’язків, повноважень за виконання наміченого плану між окремими членами колективу і його підрозділами (формальними і неформальними). Кожен виконавець повинен чітко розуміти мету своєї діяльності, її зміст і місце в загальному процесі праці, засоби, методи виконання покладених на нього обов’язків.
 • Позитивна мотивація виконавців. Цілі керівництва не будуть досягнуті вчасно і в повному обсязі, якщо немає матеріальної або внутрішньої, психологічної зацікавленості у цьому виконавців. Керівник повинен добре знати потреби своїх підлеглих і задовольняти їх в обмін за високу продуктивність та якість праці, виходячи з можливостей виробництва: матеріальну винагороду, заохочення за сумлінну працю у вигляді путівок на відпочинок, моральне заохочення, підвищення по службі тощо
 • Контрольна функція. Форми і терміни контролю (проміжного, кінцевого) вносяться керівником план роботи підприємства при його складанні. Це дозволяє порівнювати результати діяльності з наміченими і виявляти ті причини, які ведуть до зниження продуктивності, якості праці, до збільшення витрат і т. д.
 • Функції управління пов’язані між собою. Керівник повинен вміти знаходити одне правильне рішення із багатьох його варіантів з урахуванням специфіки підприємства.

  Методи керівництва, їх класифікація

  Успішна реалізація управлінських функцій призводить до досягнення поставлених цілей. На кожному етапі діяльності керівник повинен правильно вибрати специфічні шляхи вирішення виробничих завдань.

  Методи управління — це і є способи руху до бажаного результату через вплив на його учасників. Їх вибір залежить від того, яку конкретно функцію виконує керівник на даний момент, які засоби управління йому доступні.

  Система методів управління — це велика кількість варіантів їх використання в різних поєднаннях і в залежності від поставлених цілей. Їх класифікація здійснюється за різними ознаками: за масштабами, сферами використання, цілям (наприклад, розвиваючі, стимулюючі), функцій управління, об’єктам (індивідуальні, групові). Крім того, вони бувають теоретичні і практичні, широко використовуються прямі і непрямі, загальні і приватні.

  Вибір способів керівництва не повинен порушувати права його об’єктів, ображати особисту гідність людей.

  Організація і адміністрування

  Організаційні методи управління — це засоби регулювання виробничих відносин, тобто адміністрування. Будуються на дисципліні, не виключається примус до виконання обов’язків. Використовуються при оперативному керівництві й розробці перспективних рішень:

  • методи організації і стабілізації визначають структуру підприємства чи організації згідно з законом: відділи, цехи, посади — статут, положення, правила обліку тощо;
  • нормування їх взаємодій — наказ, розпорядження;
  • інструктування учасників процесу згідно з установленими вимогами виробництва — посадові інструкції, розпорядження, рекомендації.

  Контроль ефективності використання методів організації управління — це обов’язкова складова частина діяльності керівника будь-якого рівня. Здійснюється шляхом планових та позапланових перевірок виконання наказів, розпоряджень, інструкцій, встановлених нормативів та правил.

  Економічні методи

  Це ефективні способи стимулювання особистої зацікавленості кожного працівника в результатах його праці і праці всього колективу. Заохочення сумлінності, чесного ставлення до праці, особистої дисциплінованості й організованості, корисної ініціативи найчастіше відбувається у вигляді преміювання, підвищення заробітної плати, цінного подарунка, путівки на відпочинок, позички зі зниженою відсотковою ставкою, страхування життя і здоров’я тощо

  Сутність економічних методів полягає в тому, щоб шляхом впливу на економічні інтереси працівників та економічних контрагентів за допомогою цін, оплати праці, кредиту, прибутку, податків і інших економічних важелів створити ефективний механізм роботи. (Основи менеджменту: навчальний посібник/ під ред. д. е. н., проф. в. І. Королева.- М.: Магістр: ИИФРА-МУ, 2011, 620 с.)

  Таким чином, економічні методи управління – це способи розвитку виробничих відносин і підштовхування людей до активної участі в технічному вдосконаленні підприємства і підвищення його економічної конкурентоспроможності.

  Психологічні аспекти управління

  Адміністративні та економічні методи повинні обов’язково доповнюватися методами індивідуального, групового, колективного виховного впливу, орієнтованого на морально-етичні норми і правила, прийняті в суспільстві.

  Соціально-психологічні методи управління — це способи активізації соціальної поведінки і свідомості працівників підприємства. Їх вибір вимагає обліку індивідуальних особливостей людини, внутрішньогрупових відносин і зв’язків в колективі, вже сформованих традицій. Одні з них вимагають заохочення та розвитку, інші, навпаки, корекції. Мета цих методів управління — створення таких умов праці, при яких у людини виробляються прагнення до максимально творчого професійного самовираження.

  Вибір засобів впливу на членів колективу на стадії його формування визначається тим, що люди ще не адаптовані до нових умов праці та вимог. Тому використовується максимальне інформування про цілях їх спільної діяльності, правила поведінки, вимоги до організації праці та ін Аналіз процесу формування колективу виявить його лідерів і аутсайдерів, активних і пасивних працівників.

  Поступово в міру розвитку культури взаємин керівник повинен використовувати методи заохочення і підтримки ділових властивостей, особистісних якостей людей — схвалення, позитивний приклад, демонстрацію шанобливого ставлення. Важливим є зразок тактовного поведінки, культурної і доброзичливою промови самого керівника.

  Найбільш ефективний метод управління — це поєднання морального і матеріального заохочення сумлінних і відповідальних працівників. Але не можна не враховувати, що в окремих випадках такими можуть виявитися методи покарання за незадовільні результати праці, неетична поведінка в колективі, за порушення дисципліни. Їх вибір варіюється від усної догани до мотивованого звільнення. У будь-якому випадку заохочення і покарання повинно бути справедливим в очах підлеглих.