Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства

Коефіцієнтний аналіз є частиною фінансового аналізу, який виступає в якості системи розширеного вихідного аналізу фінзвітності. Завданням такого аналізу є надання інформації про економічні операції, функціонуванні підприємства і, насамперед, його фінансовому стані. Ця інформація використовується керівництвом в процесі управління бізнес-середовищем: кредиторами, постачальниками, інвесторами, аудиторами і т. д. Методика проведення коефіцієнтного аналізу фінансового стану підприємства має свої особливості, етапи по кожному блоку коефіцієнтів.

Сутність аналізу

Метод коефіцієнтного аналізу є свого роду кількісним дослідженням і заснований на показниках, що представляють відносини конкретних фінансових цінностей, важливих з точки зору їх взаємовідносин. Вибір показників, які можна розрахувати для фінансових компаній, дуже широкий. Однак розрахунок надмірної кількості індикаторів коефіцієнтного аналізу фінстану компанії може заплутати проводиться аналіз. Тому країни з ринковою економікою зазвичай використовують обмежений набір найбільш ефективних показників, що дозволяють характеризувати різнобічні аспекти господарювання компанії.

Метод коефіцієнтного аналізу виконується на основі вихідних документів фінзвітності фірми, беручи до уваги, зокрема, економічні значення, включені в бухгалтерський баланс і фінансові результати. При розрахунку коефіцієнтів важливо враховувати значну різницю між бухгалтерським балансом, який ілюструє фінстан організації на дату підготовки, і звітом про фінрезультати, який представляє собою дані за період, що передує даті балансу. При побудові показників коефіцієнтного аналізу, що складаються із сум, що надходять з обох цих документів, слід брати до уваги значення величин прибутків і збитків. Також враховується середнє арифметичне значень балансових показників.

Певні значення показників при застосуванні коефіцієнтного методу фінансового аналізу оцінюються шляхом прирівнювання до встановленим нормативам. Дані нормативи виражені діапазонами значень або граничними значеннями. Застосовується методика їх горизонтального аналізу, при якому зміна показників оцінюється в наступні періоди, тобто аналізуються тенденції цих змін. Інтерпретація коефіцієнтного аналізу балансу також використовує оцінку отриманих значень на тлі галузі, в якій працює компанія.

Це особливо важливо у зв’язку з тим, що прийняті в літературі норми показників розраховані для всіх підприємств, працюючих в різних галузях промисловості, торгівлі, сільського господарства в різних країнах. При проведенні коефіцієнтного аналізу слід враховувати можливість невідповідності отриманих значень, обумовлену або змінами макроекономічних умов у економіці, або відмінностями в побудові окремих показників.

Найменування областей аналізу показників, які використовуються в літературі, в яких класифікуються аналітичні показники, не є однаковим.

Дослідження грошових потоків при використанні коефіцієнтів

Для проведення коефіцієнтного аналізу підприємства використовують наступні коефіцієнти дослідження грошових потоків:

 • індикатор платоспроможності К1

К1 = (ДСн+ДСп)/Дсі,

де ДСн – кошти на початок;

ДСп – коштів, які надійшли;

Псі – кошти, які були витрачені.

Даний коефіцієнт визначає той факт, здатна компанія забезпечити виплати грошей за певний період часу при використанні залишку рахунків у банку, в касі або приток за період.

Оптимальне значення коефіцієнта при проведенні коефіцієнтного аналізу грошових потоків становить 1.

 • коефіцієнт платоспроможності К2

К2 = ДСп/Дсі,

де ДСп – коштів, які надійшли;

Псі – кошти, які були витрачені.

Коефіцієнт означає, що у підприємства є власні кошти для погашення боргів (або, навпаки, не є). Норматив також дорівнює 1.

 • інтервал самофінансування

І = (ДС+КФВ-ДЗ)/Рдс,

де КФВ – короткострокові финвложения, середні значення за період;

ДЗ – середнє значення дебіторки за період;

ДС – грошові кошти;

Рдс – видаток грошових коштів середньоденний.

Даний коефіцієнт при проведенні коефіцієнтного аналізу грошових потоків показує, чи є у компанії можливість здійснювати свою діяльність без перебоїв з допомогою грошових ресурсів, отриманих за реалізацію продукції.

 • коефіцієнт Бівера:

Кб = (ЧП+Ам) / (ДО+КО),

де Пп – розмір чистого прибутку;

Ам – сума амортизації;

До – зобов’язання довгострокового періоду;

КО – зобов’язання короткострокового періоду.

Даний коефіцієнт характеризує платоспроможність компанії. Він може бути розрахований по потоку грошових коштів. Норматив знаходиться в межах від 0,4 до 0,45.

 • індикатор достатності грошових коштів:

Кд = ДС / ВП,

де ДС – грошові кошти на дату;

ОП – зобов’язання для погашення.

Показник вказує на поточну платоспроможність компанії на досліджуваний момент і проміжок часу.

 • коефіцієнт якості виручки:

Кв = ДС / В

Він характеризує частку коштів у структурі виручки компанії. При високому значенні коефіцієнта можна говорити про те, що компанія є фінансово стійкою.

 • індикатор достатності чистого грошового потоку К1:

К1 = ДПтд / (ЗК+З+Д),

де ДПтд – чистий потік грошей за поточною діяльності;

ЗК – позиковий капітал;

З – запаси;

Д – дивіденди.

Визначає достатність створюваного організацією чистого грошового потоку з урахуванням потреб фінансуються

 • коефіцієнт ефективності грошових потоків К2

К2 = ДПтд/ДПо,

де ДПо – відтік грошових потоків.

 • індикатор рентабельності припливу грошових коштів К3

К3 = ПП / ЧДП * 100,

де ЧП – чистий прибуток;

ЧДП – чистий грошовий потік за період

Дивіться також:  Інвестиції в срібло: плюси і мінуси, перспективи. Курс срібла

Коефіцієнтний метод аналізу грошових потоків дозволяє компанії провести оцінку ефективності використання грошових коштів і фінансів фірми.

Дослідження ліквідності з використанням коефіцієнтів

При коэффициентном аналізі ліквідності вона вивчається у двох аспектах:

 • у статистичному розумінні: щодо певного моменту, наприклад, на дату балансу, використовуючи основні фінансові звіти: баланс і звіт про фінрезультати і традиційні коефіцієнти;
 • у динамічному вираженні коефіцієнтного фінансового аналізу: за певний період, на підставі звіту про рух грошових коштів.

Таким чином здійснюють дослідження ліквідності компанії, тобто її здатність погашати короткострокові зобов’язання, які підлягають оплаті протягом 1 року.

 • Індикатор поточної ліквідності Ктл:

Ктл = ОА / ДО,

де ОА – сума оборотних активів, т. р.;

КО – зобов’язання короткострокового періоду, т. р.

Цей індикатор визначає, у скільки разів активи , які працюють у розпорядженні компанії, способи покрити свої поточні зобов’язання перед третіми особами: постачальниками, співробітниками, держорганами т. д.

Визначення рівня оборотних активів і зобов’язань можливо лише самим підприємством, оскільки інформація, необхідна для коригування оборотних активів і зобов’язань, не представлена в документах фінансової звітності. З цієї причини нескорректированные значення поточних активів і зобов’язань короткострокового періоду відображені в зміненій форма коефіцієнта:

(З +ДЗ+ДС+ПОА) /,

де З – запаси;

ДЗ – дебіторка;

Дс – грошові кошти;

ПОА – інші оборотні активи;

ТО – поточні зобов’язання

Раціональне значення цього індикатора має бути у встановленому діапазоні. Індекс нижче 1,2 вказує на загрозу здатності компанії врегулювати свої поточні зобов’язання, що може безпосередньо вплинути на ефективність ділових операцій компанії. Індекс вище 2,0 вказує на профіцит підприємства, тобто на погане управління.

 • Індикатор швидкої ліквідності

Кбл = (КДЗ+ФВ + ДС) /,

де КДЗ – короткострокова дебіторка, т. р.

ФВ – фінансові вкладення, т. р.

ДС – грошові кошти, т. р.

ТО – поточні зобов’язання, т. р.

Цей індикатор визначає, у скільки разів поточні активи з високим ступенем ліквідності, що знаходяться у розпорядженні компанії, покривають свої поточні зобов’язання перед третіми сторонами. Цей коефіцієнт коригується по відношенню до коефіцієнта поточної ліквідності з найменш ліквідних оборотних активів – запасів і нарахувань.

Оптимальний рівень цього коефіцієнта має становити 1,0, тобто поточні зобов’язання повинні бути повністю покриті поточними активами з високим ступенем ліквідності. У разі підприємств, що характеризуються швидким оборотом активів (наприклад, торгівля), цей стандарт знижується до рівня 0,7.

Знижене значення цього індикатора може вказувати на проблеми з ліквідністю, в той час як високе значення цього показника вказує на непродуктивний накопичення грошових коштів і високий рівень дебіторки, що може зробити негативний вплив на результати компанії.

Аналіз заборгованості з використанням коефіцієнтів

При проведенні коефіцієнтного аналізу підприємства відношення боргу до активів, капіталу та власного капіталу в вимірювачі боргу завжди знаходиться в знаменнику. Слід підкреслити, що розрахунок загального капіталу також включає боргові зобов’язання і капітал.

Даний аналіз тісно пов’язаний з коэффициентным аналізом платоспроможності компанії.

 • Коефіцієнт левериджу – відношення середнього значення активів до власного капіталу, обчисленого як середня величина.
 • Коефіцієнт покриття процентів – це EBIT, поділений на відсотки.
 • Коефіцієнт покриття основних витрат – це кількість орендних платежів і доходів до вирахування відсотків і податків, розділене на суму відсотків та лізингових зборів.

Коефіцієнти заборгованості характеризують, з одного боку, ступінь заборгованості підприємства, а з іншого – його здатність погашати зобов’язання.

 • Коефіцієнт загальної заборгованості Коб:

Коб = О / А,

де О – загальна сума зобов’язань компанії;

А – активи компанії.

Коефіцієнт загальної заборгованості позикового капіталу Кзк визначає частку позикового капіталу в фінансуванні активів компанії.

Ухвалений, допустимий рівень участі позикового капіталу в активах компанії знаходиться в межах встановленого діапазону. Співвідношення нижче 0,57 можна інтерпретувати як нераціональне управління джерелами фінансування, тоді як співвідношення на рівні вище 0,67 вказує на високий ризик втрати компанією можливості погашення боргу. На підприємствах з винятково поганою економічною і фінансовою ситуацією коефіцієнт загальної заборгованості позикового капіталу перевищує 1.

 • Коефіцієнт довгострокової заборгованості Кдз

Кдз = ДО / СК,

де ДО – зобов’язання довгострокового періоду;

СК – власний капітал.

Цей коефіцієнт також називають коефіцієнтом заборгованості, показником ризику або коефіцієнт левериджу, повідомляє про рівень покриття довгострокових зобов’язань власним капіталом. Згідно стандарту для цього індикатора, його кількість повинна знаходитися у встановленому діапазоні. Якщо показник перевищує рівень 1.0, підприємство вважається таким, що має велику заборгованість .

 • Коефіцієнт боргу за власними коштами:

Кдсс= ОО / СК,

де ОО – загальні зобов’язання;

СК – власний капітал.

Цей показник інформує про рівень заборгованості власного капіталу компанії. І в той же час про відношення залученого капіталу до власного як джерела фінансування підприємства. Передбачається, що значення цього показника не повинно перевищувати 1,0 для великих і середніх підприємств і 3,0 для малих підприємств.

 • Коефіцієнт покриття боргу за чистого фінансового результату Кп:
Дивіться також:  Скільки платять декретні з роботи: нарахування, терміни виплати, розмір

Кп = ЧФР/(КР+П),

де ЧФР – чистий фінансовий результат;

КП – капітальні розстрочки;

П – відсотки

Цей коефіцієнт визначає, скільки разів чистий фінансовий результат покриває обслуговування основних платежів і відсотків. На підприємстві з правильної фінансової ситуацією це співвідношення повинно бути не більше 1,0.

 • Коефіцієнт покриття боргу на обслуговування EBIT:

Кп = (ВФР + П) / (КР+П),

де ФВР – валовий фінансовий результат;

П – відсотки;

КР – капітальні розстрочки

Цей індикатор показує, у скільки разів прибуток до вирахування податків та відсотків покриває погашення капітальних внесків і відсотків, тобто якою мірою прибуток забезпечує обслуговування боргу. Мінімальний поріг дорівнює 1,2. Світовий банк передбачає, що він повинен скласти більше 1,3 .

 • Рівень покриття обслуговування боргу з грошового потоку У:

У = (ЧФР + А)/ (КР+П),

де ЧФР – чистий фінансовий результат;

А – амортизація;

КР – капітальні розстрочки;

П – відсотки

Цей коефіцієнт визначає покриття обслуговування боргу за рахунок чистого фінансового профіциту. Оптимальний поріг становить 1,5, тобто сума прибутку до оподаткування разом з амортизацією повинна бути як мінімум на 50% вище річного платежу по кредиту плюс відсотки.

Коефіцієнт покриття процентних зобов’язань визначає здатність компанії своєчасно виплачувати відсотки. Якщо і відсотки, і внески в капітал повинні бути виплачені одночасно, немає необхідності враховувати цей показник в аналізі.

Сутність фінансової стійкості

При проведенні коефіцієнтного аналізу фінансового стану фінансова стійкість – це ситуація, в якій фінансова система, тобто фінансові посередники, ринки і ринкові інфраструктури, здатна протистояти економічним потрясінь і раптовим коригувань фінансового дисбалансу.

Фінансова стійкість стосується дослідження показників капіталу фірми та їх співвідношення між собою.

Завдяки коэффициентному аналізу фінансової стійкості зменшується ймовірність виникнення серйозних фінансових спотворень в процесі фінансового посередництва, які можуть негативно вплинути на функціонування реальної економіки.

В умовах ринкових відносин фінансова стабільність є свідченням стабільності компанії та її можливості виживати. Тобто вона вказує стан ресурсів компанії зараз, можливість вільно застосовувати фінанси компанії, забезпечуючи при всьому цьому створення продукту і покриваючи витрати.

Головною метою керівництва при проведенні коефіцієнтного аналізу фінансового стану є здатність забезпечити стабільність фірми, чия діяльність орієнтована на отримання доходу.

Фінансова стійкість компанії представляє з себе певний стан організації, коли спроможність постійна у часі, а позиковий і власний капітал мають раціональну структуру. У підсумку стабільність відображається таким станом грошових ресурсів, яке відповідає ринку і вказує на необхідність розвитку компанії.

Стабільність і стійкість формується в процесі господарської роботи і є головним елементом стійкості компанії.

Дослідження фінансової стійкості з використанням коефіцієнтів

Завдання вивчення грошової фінансової стійкості при проведенні коефіцієнтного аналізу фінансів підприємств:

 • оцінка спроможності та грошової стабільності компанії, виявлення порушень і їх обставин;
 • розробка рад та шляхів збільшення грошової стійкість і заможності компанії;
 • дієве впровадження ресурсів і нормалізація грошової стійкості;
 • прогнозування можливих грошових підсумків та ймовірної грошової стійкості в залежності від різних методів використання ресурсів.

Серед основних коефіцієнтів виділяють наступні.

 • Коефіцієнт финустойчивости:

Кф = (СК+ДК)/П,

де СК – власний капітал фірми;

ДК – зобов’язання довгострокового плану;

П – пасиви компанії.

Норматив даного коефіцієнта складає 0,8-0.9. Попадання в ці рамки характеризує стабільність компанії з позитивної точки зору:

 • Індикатор концентрації позикового капіталу є різницею між “1” і показником финустойчивости. Якщо рівень свого капіталу компанії високий, то її можна характеризувати позитивно з точки зору стабільності. У такій ситуації інвестори охочіше вкладають кошти в розвиток фірми, оскільки впевнені, що в разі несприятливих факторів, що їх інвестиції можуть бути повернуті за рахунок власного капіталу.
 • Протилежним показником значенням автономії є індикатор фінансової залежності, який визначається відношенням пасивів до суми власного капіталу і зобов’язань довгострокового плану.
 • Індикатор маневреності відображає частину капіталу, спрямовану на ведення поточного функціонування фірми. У даного показника немає нормативу, а позитивним моментом вважається тенденція його зростання.
 • Індикатор співвідношення позикових і власних коштів фірми характеризує суму власного капіталу на рубль позикового. При значенні вище 1 виникає ситуація перевищення позикових коштів, що несприятливо відбивається на стабільності організації.
 • Індикатор забезпеченості поточних активів власними оборотними засобами. Він відображає скільки оборотного капіталу сформовано власними коштами фірми. Нормативне значення визначено вище 0,1.

Аналіз рентабельності з використанням коефіцієнтів

Коефіцієнти рентабельності тісно пов’язані з результатами компанії, які використовуються при коэффициентном аналізі фінансової звітності. Не існує конкретних стандартів для деяких показників у цієї категорії, які відносяться до прибутку. Передбачається, що метою діяльності компанії є одержання прибутку, тому кожен з відносяться до неї індикаторів не повинен приймати від’ємних значень.

 • Коефіцієнт покриття збитків минулих років поточної прибутком Кп:
Дивіться також:  Як зняти гроші з розрахункового рахунку ТОВ: способи і порядок

КП = ТП / В * 100,

де ТП – поточний прибуток;

У – збиток від попередніх років.

Індекс більше 100% вказує на те, що компанія повністю покрила збитки минулих років. Індикатор у відкритому діапазоні (0% -100%) вказує на те, що компанія покрила частину збитків. Якщо цей показник дорівнює 0%, це означає, що він не генерує поточну прибуток та не може покрити збитки минулих років.

 • У цьому випадку також доцільно розрахувати коефіцієнт покриття накопичених збитків власним капіталом Кн:

Кн = СК / В * 100,

де СК – власний капітал;

Якщо коефіцієнт не перевищує 100%, фінансове положення підприємства є особливо складним, оскільки воно не може покрити збитки за рахунок власного капіталу.

 • Рентабельність продажів Рп:

РП – ВФР / Д * 100,

де ВФР – валовий фінансовий результат;

Д – доходи від продажів.

Цей індикатор визначає рентабельність продажів підприємства, тобто суму прибутку до оподаткування в середньому на кожну одиницю виручки від продажів. Це співвідношення не залежить від податкової ставки, яка варіюється в залежності від країни операції.

Оптимальний розмір цього показника залежить від виду підприємницької діяльності. На підприємствах, що характеризуються коротким виробничим циклом і можливістю швидких продажів, рентабельність може бути нижче (короткий цикл означає більш низьку вартість заморожування коштів). Отже, при оцінці цього показника виправдано посилатися на середню рентабельність у галузі, в якій працює досліджуване підприємство.

 • Рентабельність продажів ROS: ROS = ЧФ / Д * 100,

де ЧФР – чистий фінансовий результат;

Д – доходи від продажів.

Рентабельність продажів показує частку чистого прибутку у вартості продажів. Це співвідношення залежить від податкової ставки. Чим нижче значення цього показника, тим вище має бути реалізовано значення продажу для отримання прибутку. Високе значення цього показника свідчить про високої ефективності продажів.

Рентабельність активів і капіталу

 • Рентабельність активів ROA:

ROA = ФР / А * 100,

де ФР – фінансовий результат;

А – загальна сума активів

Коефіцієнт визначає, яка сума прибутку на кожну грошову одиницю, що бере участь в активах компанії. Цей показник вважається кращим індивідуальним показником управлінських компетенцій в управлінні .

 • Коефіцієнт рентабельності власного капіталу ROE:

ROE = ФР / СК * 100,

де ФР – фінансовий результат;

СК – власний капітал

Коефіцієнт ROE показує рентабельність власного капіталу компанії, тобто скільки грошей становить повернення на кошти, вкладені власниками. Розмір цього показника порівнюється з річним рентабельністю інвестицій, і його розмір повинен бути як мінімум дорівнює рівню інфляції, щоб на підприємстві не відбувалася декапіталізація.

На правильно функціонуючому підприємстві підтримуються наступні відносини: ROE> ROA> ROS .

Аналіз ділової активності із застосуванням коефіцієнтів

Коефіцієнтний аналіз звітності не уявляється без аналізу ділової активності компанії. Глобальний коефіцієнт оборотності активів Коб:

Коб = Д / А,

де Д – доходи від продажу;

А – активи

Цей показник визначає, у скільки разів обсяг продажів компанії перевищує її активи. Його розмір залежить від специфіки галузі – він низький в галузі з високою капіталомісткістю і високий на підприємствах з великою часткою людської праці. Тому він особливо корисний для порівняння діяльності компаній в одній галузі.

Коефіцієнт оборотності основних засобів Кос:

Кос = Д / ОС ср,

де Ос ср – середній запас основних засобів.

Цей показник визначає рівень виручки від основних засобів . Його значення в середньому становить 1,6. Цей показник корисний для оцінки підприємств з високою часткою основних засобів в активах. При інтерпретації цього показника слід враховувати, що в разі підприємств зі старими основними фондами, які вже були амортизовані , значення цього показника буде завищений .

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів Кобоб:

Кобоб = Д / ОБС,

де ОБс – середні оборотні активи

Цей коефіцієнт визначає швидкість обороту поточних активів (кількість оборотів, скоєних поточними активами за одиницю часу). Чим воно вище, тим краще фінансовий стан підприємства.

Висновок

Коефіцієнтний аналіз є продовженням попереднього аналізу фінансової звітності. Цей аналіз заснований на відносинах певних фінансових величин, важливих з точки зору їх взаємовідносин.

Коефіцієнтний фінансовий аналіз дозволяє визначити фінансовий стан підприємства за такими коефіцієнтами:

 • ліквідності;
 • платоспроможності;
 • боргу;
 • ефективність;
 • фінансової стійкості.

Певні значення коефіцієнтного фінансового аналізу підприємства за показниками оцінюються індивідуально в контексті середовища підприємства. Така оцінка здійснюється шляхом порівняння з встановленими стандартами, вираженими в діапазонах значень або граничних значеннях, а також шляхом їх горизонтального аналізу, коли зміна цих показників оцінюється в наступні періоди, зокрема, тенденція цих змін.