Як у фізиці позначається прискорення різних видів? Приклад завдання на прискорення

Коли вивчають у фізиці механічний рух тіл в просторі, то завжди враховують виникає при цьому прискорення. Розглянемо у статті, що таке прискорення, і як позначається у фізиці воно, а також вирішимо нескладну задачу на обчислення цієї величини.

Що таке прискорення, і які його види бувають?

Під прискоренням розуміють величину, сенс якої полягає у швидкості зміни швидкості тіла. Математично це визначення записують наступним чином:

a = dv/dt.

Якщо відома функція від часу швидкості, тоді досить знайти її першу похідну, щоб розрахувати в даний момент часу прискорення.

У фізиці буквою прискорення є мала латинська a. Однак, так позначають так зване лінійне прискорення, яке вимірюється в одиницях м/с2. Крім нього існує ще кутове прискорення. Воно показує зміну швидкості кутовий і виражається в одиницях рад/с2. Позначається цей вид прискорення грецької малої буквою α (альфа). Іноді для його позначення користуються буквою ε (епсилон).

Якщо тіло рухається по кривій траєкторії, то повне прискорення розкладається на дві складові: тангенціальне (визначає зміну швидкості за величиною) і нормальне (що визначає зміну швидкості за напрямком). Ці види прискорення також позначаються літерами a, але з використанням відповідних індексів: at і an. Нормальне часто називають доцентровим, а тангенціальна – дотичним.

Нарешті, існує ще один вид прискорення, яке виникає при вільному падінні тіл в полі гравітації планети. Воно позначається літерою g.

Завдання з фізики на прискорення

Відомо, що тіло рухається по прямій лінії. Його швидкість від часу визначається за таким законом:

v = 2*t2-t+4.

Необхідно обчислити прискорення, яке буде мати тіло, в момент часу t=2,5 секунди.

Слідуючи визначенню величини a, отримуємо:

a = dv/dt = 4*t – 1.

Тобто від часу величина a залежить лінійно. Цікаво відзначити, що в початковий момент (t=0) прискорення було від’ємним, тобто спрямованим проти вектора швидкості. Відповідь на задачу отримаємо, підставивши t=2,5 секунди це рівність: a = 9 м/с2.