Поняття і структура педагогічної технології

Педагогічна технологія (ПТ) – структура, що складається з усіх елементів педагогічного процесу. Вона будується на основі наукових досліджень і має чіткий план дій у часі і в просторі.

Головною метою цієї технології є досягнення намічених результатів з допомогою спеціальних методів і засобів.

Сутність

Структура змісту педагогічної технології побудована на спеціальній методиці. Вона полягає в абсолютної керованості освітнього процесу. А також у плануванні та відтворенні педагогічного циклу, у точній досягненні поставленої мети.

Технологія будується на таких трьох аспектах:

 • Науковий вивчення та розробка цілей, методики, структури навчання та планування освітніх процесів.
 • Процесуально-описовий – відтворення процесу, який приведе до досягнення запланованих результатів, пошук способів введення розробленої методики в педагогічну діяльність.
 • Процесуально-дієвий – здійснення освітнього процесу.
 • Основні рівні

  Структура поняття педагогічної технології складається з трьох взаємопов’язаних рівнів:

 • Загальний – включає елементи педагогічної системи (цілі, засоби і зміст процесу навчання, побудова алгоритму діяльності).
 • Приватний (предметний) – планується у межах тільки одного з методів викладання (навчання математиці, історії, природознавству).
 • Локальний – спеціалізується на вирішенні приватної завдання (проведення уроку, підсумкової контрольної роботи, повторення пройденого матеріалу).
 • Можливості підходу

  Технологічний підхід в педагогіці дозволяє освоїти предмет вивчення з різних сторін: як концептуальної, так і проектувальної. Він дає можливість:

  • зі значною визначеністю планувати результати і керувати освітніми процесами;
  • проводити аналіз і систематизувати наявний досвід і його практичне використання на науковій основі;
  • різнобічно вирішувати проблеми у сфері освіти і виховного навчання;
  • створювати сприятливі умови для особистісного розвитку;
  • мінімізувати ефект впливу негативних обставин на учасників процесу;
  • ефективно використовувати ресурси, що є в наявності;
  • застосовувати передові методи для вирішення різноманітних соціальних проблем і розробляти нову методику.

  Однак потрібно зазначити, що в структурі педагогічної технології немає універсальних методів. Даний підхід доповнює інші наукові підходи психології, соціології і педагогіки, але не може застосовуватися окремо.

  Дивіться також:  Будова кристалів: особливості і фізичні властивості

  Критерії технологічності

  Розроблена технологія повинна відповідати головним вимогам методології. Їх називають критеріями технологічності, до яких відносяться:

  • керованість;
  • системність;
  • відтворюваність;
  • ефективність;
  • концептуальність.

  Керованість у структурі педагогічної технології передбачає можливості попереднього планування процесу навчання, діагностики, корекції засобів та методики для досягнення результатів.

  Системність передбачає, що розроблена ПТ повинна мати властивості єдиної системи: логіку поетапного процесу, цілісність, зв’язок між усіма його частинами.

  Відтворюваність надає можливість повторення іншими суб’єктами даної ПТ в однотипних навчальних закладах.

  Ефективність припускає, що на сьогоднішній день педагогічні підходи знаходяться в конкурентних умовах. Тому вони повинні показувати високі результати і бути оптимальними за матеріальним витратам, а також гарантувати досягнення стандарту навчання.

  Концептуальність передбачає, що кожна технологія має спиратися на одну з наукових концепцій, яка включає дидактичне, соціально-педагогічне та психологічне обґрунтування.

  Структура ПТ

  Критерії технологічності є основою для системи розглянутого підходу. В структуру педагогічних технологій входять:

  • зміст навчання;
  • концепція навчання;
  • технологічний процес.

  Зміст навчання включає цілі – загальні і приватні, а також систему навчального матеріалу.

  Концепція навчання – це науково-дослідна база технології і педагогічні ідеї. Які закладені в її основу.

  Процесуальна частина структури педагогічної технології представлена, в свою чергу, сукупністю наступних елементів:

  • організація процесу навчання;
  • методика освітньої діяльності учнів;
  • методика роботи викладача;
  • управління процесом запам’ятовування і засвоєння матеріалу;
  • діагностика процесу навчання.

  Горизонтальна система

  Горизонтальна структура педагогічної технології складається з трьох взаємозалежних елементів. Розглянемо їх докладніше:

 • Науковий. Технологія представляється у вигляді науково розробленого вирішення якої-небудь проблеми. Вона ґрунтується на досягненнях науки попередніх поколінь і передової практики;
 • Дескриптивный. Педагогічний підхід є наочною моделлю, описом цілей, засобів і методів. Надається також алгоритм дій, необхідних для досягнення поставлених цілей;
 • Процесуально-діяльнісний. Педагогічна технологія є самим процесом реалізації діяльності об’єктів і суб’єктів.
 • Дивіться також:  Поняття про прискорення. Формули прискорення при рівноприскореному прямолінійному русі і переміщенні по колу. Прискорення вільного падіння

  Вертикальна система

  Кожна педагогічна технологія зачіпає одну з областей діяльності процесу навчання. Вона, в свою чергу, включає в себе власну систему елементів. Крім того, сама ця область може бути складовою частиною діяльності високого рівня.

  Елементи цієї ієрархії складають вертикальну структуру педагогічних технологій. Всього їх чотири:

 • Метатехнології описують процес навчання на рівні здійснення соціальної політики в освітній галузі. До них можна віднести виховання дошкільнят, технологію управління якістю навчання в районі, технологію виховання в антиалкогольній напрямку.
 • Макротехнологии (галузеві технології) охоплюють діяльність всередині освітньої галузі або навчальної дисципліни. Наприклад, технологія викладання одного з навчальних предметів.
 • Мезотехнологии (модульні технології) є технологіями реалізації окремих частин освітнього процесу. До них можна віднести розробку підходів до вивчення однієї теми або уроку, повторення знань у складі одного модуля.
 • Мікротехнології спрямовують свою діяльність на вирішення оперативних завдань і на індивідуальне взаємодія суб’єктів процесу навчання і виховання. Наприклад, технологія отримання навичок письма, тренінги з особистісного розвитку індивіда.
 • Методи навчання

  До однієї з складових структури педагогічних технологій можна віднести методи навчання – форми впорядкованої діяльності викладача і учнів.

  Успіх навчання, як правило, великою мірою залежить від зосередженості і внутрішньої активності учнів, від типу їх діяльності. Тому характер діяльності, рівень самостійності і творчого підходу до завдання повинні бути важливими критеріями для визначення головного методу навчання.

  Для кожної наступної форми зростає ступінь самостійності виконання завдання.

  Класифікація методів навчання

  В описі структури педагогічної технології виділяють п’ять методів навчання:

 • Пояснювально-ілюстративний метод навчання, при якому учні набувають знання на лекції, в підручниках і методичках допомогою готових матеріалів. Сприймаючи й осмислюючи інформацію, студенти знаходяться в рамках відтворює мислення. Даний метод є найбільш поширеною для передачі великої кількості інформації у вищих навчальних закладах.
 • Репродуктивний метод, при якому застосування вивченого на практиці демонструється на прикладі наочного зразка. Діяльність студентів у даному випадку грунтується на алгоритмі і здійснюється згідно з правилами дій в аналогічних ситуаціях.
 • Метод проблемного викладу – підхід, при якому викладач перед викладом матеріалу показує проблему та формує завдання, яку необхідно вирішити. Потім за допомогою системи надання доказів та порівняння різних точок зору і підходів, вказує шляхи вирішення проблеми. Студенти, таким чином, є учасниками наукового дослідження.
 • Частичнопоисковый метод навчання показує організацію пошуку рішення висунутих завдань або під керівництвом викладача, або на основі наданих правил і вказівок. Процес пошуку відповідей носить продуктивний характер, але при цьому час від часу контролюється викладачем.
 • Дослідницький метод навчання, де після проведення аналізу інформації, постановки проблеми і короткого інструктажу в усній або письмовій формі, студенти вивчають літературу, різні джерела, проводять спостереження і займаються пошуком іншими можливими методами. В такій роботі найбільш повно проявляються ініціативність, самостійність, творчий підхід. Методи навчальної діяльності стають способами проведення наукового дослідження.
 • Дивіться також:  "Натура" — це що таке: значення слова

  Роль ПТ

  Таким чином, структура педагогічної технології має властивості різних предметів. Як наука вона займається дослідженням і проектуванням раціональних і ефективних шляхів навчання. Як система алгоритмів, методів і регуляторів педагогічної діяльності впроваджується безпосередньо у процес освіти.

  Педагогічна технологія, таким чином, може бути представлена або як комплекс аспектів у вигляді наукової концепції та проекту, або як опис програми дій, або як реально реалізується процесом у сфері освіти. Це важливо розуміти.