Нерозподілений прибуток: куди можна використовувати, джерела формування, рахунок у балансі

В кінці звітного періоду кожне підприємство, організація поводить підсумки своєї діяльності. В результаті визначається чистий прибуток або збиток. Другий варіант говорить про неправильну організацію діяльності компанії, неефективному управлінні та вимагає ретельної, поглибленої, комплексної коригування процесів в ході подальшої діяльності. Якщо компанія отримує чистий прибуток, вона може її розподілити у відповідності зі своїми потребами. Це впливає на подальший розвиток організації. Куди можна використовувати нерозподілений прибуток, як це впливає на діяльність компанії? Ці питання будуть розглянуті далі.

Що входить в поняття

Куди можна використовувати нерозподілений прибуток? Щоб розібратися в цьому, необхідно розглянути сутність і особливості її нарахування. Цей дохід ще називають акумульованої прибутком. Вона залишається на підприємстві після сплати всіх податків, штрафів, інших обов’язкових платежів. Також представлене поняття тісно перетинається з чистим прибутком.

Прибуток, що вимагає розподілу, є результуючим показником, який відображає ефективність діяльності компанії за весь період. Чистий дохід відображає, як спрацювала компанія в звітному періоді.

Бухгалтерія розглядає прибуток до розподілу як підсумковий показник, який відображається на рахунку 84 звітності організації. Він не розподілений, але приведено до єдиного результату. Як розподілити прибуток, будуть вирішувати акціонери на зборах, яке відбувається після закриття звітного періоду навесні або влітку.

Розрахунок прибутку до розподілу проводиться за певною схемою. Для цього беруть дані з рахунку 90 «Продажі». Тут відображена сума прибутку від реалізації товарів, надання послуг або проведення робіт. Ця інформація відображається за кредитом. Дебет рахунку 90 показує собівартість продукції. Також сюди нараховують ПДВ і відображають інші витрати.

У процесі формування доходу, що вимагає розподілу, підсумкове сальдо з вказаного рахунку переноситься на рахунок 99. Він називається «Прибуток і збиток». Якщо отримана прибуток, бухгалтер проводить кошти так:

 • Дт 90 Кт 99.

Якщо ж сальдо 90 рахунку від’ємне, проводка виглядає так:

 • Дт 99 Кт 90.

Результат операцій від операційної та позареалізаційні діяльності відображається на рахунку 91. Він називається «Інші доходи і витрати». По цьому рахунку відображають такі операції:

 • продаж або здача в оренду активів, які належать підприємству;
 • уцінка або дооцінка необоротних активів;
 • прибуток від операцій з іноземною валютою;
 • вкладення в статутний капітал інших організацій;
 • дарування або ліквідація майна;
 • доходи (витрати) від процедур з цінними паперами.

З цього рахунку можна виконати наступні проводки:

 • Дт 91 Кт 99 – визначається прибуток за звітний період.
 • Дт 99 Кт 91 – був отриманий збиток.

Формування фінансових результатів

Існують і інші джерела нерозподіленого прибутку, які враховують при формуванні результат діяльності компанії. Так, списання сум за рахунками 90, 91 в бухгалтерській практиці називається балансовою реформацією. Однак для деяких компаній процедура формування нерозподіленого прибутку на цьому не закінчується.

На рахунок 99, крім усього іншого, переноситься сальдо інших рахунків. Це можуть бути:

 • Рахунок 76. Він називається «Надзвичайними витратами і доходами». Це, наприклад, може бути втрата коштів від природних катаклізмів або відшкодування збитку за допомогою страхових компенсацій і т. д.
 • Рахунок 10. Він називається «Матеріали». Тут відображається вартість надійшли на баланс товарно-матеріальних цінностей, які не можуть бути використані в ході виробництва.
Дивіться також:  Як торгувати опціонами - особливості, інструкція, рекомендації та відгуки

У звіті про нерозподіленого прибутку підсумкову суму збільшують, якщо виявляються помилки, допущені в бухгалтерській звітності. У цьому випадку такі дії призводять до необґрунтованого завищення витрат. Також сума збільшується при наявності незатребуваних дивіденди, якщо з моменту їх нарахування акціонерам пройшло більше трьох років.

При наявності помилок, які завищили суму прибутку, сума нерозподіленого прибутку за рік зменшується.

Цей результат не завжди формується виключно за рахунок грошових коштів на відповідних розрахункових рахунках. Наприклад, при уцінці основних засобів прибуток збільшується, але при цьому не відбувається збільшення грошей. При проведенні економічного аналізу це потрібно враховувати.

В останній день звітного періоду в організації відбувається списання підсумків рахунку 99 на рахунок 84. Тут відображається повна сума прибутку до розподілу. Для цього головний бухгалтер має зробити проводки при отриманні у звітному періоді прибутку:

 • Дт 99 Кт 84.

Якщо був отриманий збиток, проводка буде такою:

 • Дт 84 Кт 99.

Потім 99 рахунок обнуляється, за нього не проводять ніяких операцій до кінця наступного звітного періоду. Варто відзначити, що рахунок під номером 84 є активно-пасивним. Перед тим, як занести на нього суму доходу, з неї віднімається податок на прибуток.

Суть виручки до розподілу та непокритого збитку

Розглянувши, на який рахунок нерозподілений прибуток повинна бути нарахована, як відбувається цей процес, потрібно приділити увагу суті представленої категорії. Це абсолютний показник, який відображає ефективність роботи підприємства. В бухгалтерському обліку суттєвих відмінностей між прибутком, вимагає розподілу, і непокритими збитками немає. Різниця полягає в проводках. Дебет і кредит рахунків при отриманні прибутку або збитку відрізняються.

У більшості випадків компанія, яка працює не перший рік, покриває зайві витрати залишками виручки минулих років. Кошти також можуть бути списані з резервного фонду, додаткового або статутного капіталу.

Якщо ж буде отримано прибуток, організація має право самостійно вирішувати, на які цілі її направити. Рішення приймається на зборах акціонерів. В залежності від сформованої ситуації на ринку, а також всередині самої компанії вибирається напрямок для фінансування. Існує кілька напрямків для розподілу отриманої у звітному періоді чистого прибутку.

Нерозподілений прибуток відображається в пасиві форми № 1. У цьому випадку відбувається збільшення капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку. Це власні кошти організації, які можуть бути реинвестирован у виробництво. За показником прибутку до розподілу можна зробити висновок про ефективність використовуваних у ході виробництва засобів. Якщо детально проаналізувати інформацію, яка застосовується при підрахунку представленого показника, можна зробити висновки, які фактори вплинули в звітному періоді на нього.

Якщо організація отримала збиток, його сума відображається зі знаком мінус, береться у круглі дужки в балансі. В цьому випадку вкрай важливо визначити, чому в цьому періоді компанія отримала прибуток. Існує безліч факторів, які призводять до падіння доходу. Їх потрібно обов’язково виявити, а потім розробити методику для запобігання негативного ефекту в майбутньому.

Технологія розрахунку

Власний капітал і резерви можуть бути наповнені за рахунок чистого прибутку. Щоб розрахувати її правильно, застосовують просту технологію. Для цього необхідно визначити кількість чистого прибутку, прибуток до розподілу на початок року, а також суму дивідендів. Якщо компанія є АКЦІОНЕРНОГО товариства, виплати здійснюють для власників відповідних цінних паперів. Для ТОВ дивіденди виплачуються засновникам.

Дивіться також:  Як накопичити на пенсію самостійно - особливості, способи та рекомендації

Відповідні дані представлені в бухгалтерському балансі в рядку 1370 і в звіті про фінансові результати в рядку 2400. Якщо компанія отримала чистий прибуток, розрахунок виглядає так: НП = НПн.р. + ПП – Д. Де:

 • НПн.р. – прибуток до розподілу на початок року.
 • ЧП – чистий прибуток.
 • Д – дивіденди, виплачені власникам.

Якщо в поточному періоді не було отримано доходу, він не зможе наповнити капітал і резерви. В цьому випадку розрахунок проводиться за наступною формулою: НП = НПн.р. – У – Д. Де:

 • У – сума чистого збитку компанії.

Збиток може бути більше, ніж сума акумульованої чистого прибутку на початок року. У цьому випадку в балансі вказується від’ємна величина. Вона береться у круглі дужки. Це вже непокритий збиток, який зменшує валюту балансу.

Різновиди обліку

Сума нерозподіленого прибутку може враховуватись різними способами. Всього існує два варіанти:

 • Накопичувальний.
 • Погодовой.
 • При накопичувальній системі обліку відкриття окремих субрахунків для прибутку минулих періодів і поточного року не проводиться. Вся сума відображається за рахунком під номером 84. Вона накопичується починаючи з першого року функціонування організації. Якщо виникає збиток, він перекривається за рахунок раніше створених накопичень.

  Накопичувальна система обліку найчастіше зустрічається на невеликих підприємствах. Річний підхід більш деталізований. У цьому разі є окремі субрахунки для акумулювання сум за попередні звітні періоди. Рахунки другого порядку можуть бути різного формату. Наприклад, є рахунки 84.1 і 84.3. Перший з них застосовується для обліку прибутку до розподілу за звітний рік, а другий – за минулі періоди.

  Щоб отримати детальну інформацію, беруться дані з пояснювальної записки річного звіту (додається до балансу великими і середніми організаціями) або з рахунку бухгалтерських проводок 84. Також для аналізу застосовується звітність минулих періодів. Якщо будуть виявлені помилки за минулі роки, вони будуть враховані в результаті нинішнього року.

  Інформація в поточному періоді

  Нерозподілений прибуток компанії відображається за поточний період по різних субрахунках. Наприклад, облік може вестися так:

  • Субрахунок 84.1 – Прибуток отриманий.
  • Субрахунок 84.2 – Прибуток до розподілу.
  • Субрахунок 84.3 – Прибуток використаний.

  Якщо в нинішньому році компанія отримає чистий дохід, бухгалтерія відображає його за допомогою таких проведень:

  • Дт 84.1 Кт 84.2.

  Якщо була проведена операція з рахунком 84.3, це означає, що прибуток була використана на різні потреби компанії.

  При використанні різних методик обліку за допомогою проведення останньої в звітному періоді бухгалтерія спише кошти з 99 рахунка і переведе їх на рахунок 84. З цієї суми спочатку повинен бути відрахований податок, а вже після вона відноситься на результат. Роблять такі проводки:

  • Дт 99 Кт 68 – проводиться розрахунок з податку.
  • Дт 84 Кт 75 – нарахування дивідендів (може використовуватися рахунок 70 – премії працівникам).

  Хто має право використовувати?

  Перш ніж розглянути, куди можна використовувати нерозподілений прибуток до розподілу, потрібно звернути увагу, хто її може направити на ті чи інші потреби. Вирішити, які витрати покрити за її рахунок, має право тільки власники компанії. Це можуть бути акціонери або учасники. Тому 84 рахунок бухгалтера часто називають рахунком власника.

  Дивіться також:  Піраміда на доларі: значення символу, історія виникнення

  Згідно з чинним законодавством, рішення про розподіл прибутку приймається загальними зборами учасників чи акціонерів. Облік розподілу виручки буде залежати від того, які рішення приймуть власники шляхом відкритого голосування. Далі бухгалтерія отримує відповідні вказівки, зафіксовані в протоколі зборів.

  Але власники деколи допускають серйозні помилки в процесі розподілу прибутку. А адже саме від правильності цього рішення залежить подальша доля компанії. Саме бухгалтер і аналітик можуть підказати акціонерам, як в даному випадку правильніше вчинити.

  Існує кілька варіантів, куди можна використовувати нерозподілений прибуток. Порядок здійснення цього процесу регламентується законодавством у сфері регулювання ТОВ і АТ. Існує кілька варіантів, як розподілити отриманий чистий прибуток організації.

  Резервний фонд

  Розглядаючи варіанти, куди можна використовувати подібний дохід, в першу чергу потрібно звернути увагу на нього. Законом передбачено, що акціонерні товариства зобов’язані формувати з чистого прибутку резервний фонд. Причому розмір його повинен бути не менше 5 % від суми статутного капіталу.

  У разі появи збитків накопичені резервні кошти зможуть його покрити. Також цей фонд використовується для викупу власних акцій, погашення облігацій. Якщо організація є товариством з обмеженою відповідальністю, вони можуть створювати резервний фонд за бажанням, в добровільному порядку. У статуті такого товариства повинно бути прописано, розмір такого фонду, цілі, на які можуть бути витрачені ці кошти, а також суми щорічних відрахувань.

  Щоб створити резервний фонд бухгалтер відображає наступну проводку:

  • Дт 84 Кт 82.

  У балансі ця сума відображається в рядку 1360 третього розділу. Це дозволяє поліпшити структуру капіталу. На суму резервного фонду власникам заборонено виводити кошти з організації. Це підвищує безпеку роботи компанії, збільшує показники її стабільності та, як наслідок, інвестиційної привабливості.

  Дивіденди

  Проводяться виплати дивідендів з нерозподіленого прибутку. Це призводить до зменшення активів організації. Це сума винагороди, яку отримують власники за надання свого капіталу компанії. Така процедура в бухгалтерському обліку відображається проводкою:

  • Дт 84 Кт 75.

  Коли гроші будуть виплачені власникам, буде відображена наступна проводка:

  • Дт 75 Кт 51.

  Гроші можуть бути попередньо зняті з рахунку. У цьому випадку їх видають готівкою з каси. А проводка буде такою:

  • Дт 75 Кт 50.

  Дивіденди можуть виплачуватися не тільки грошима, але і майном. Але ця практика може визнаватись у судовому порядку неправомірною. Тому підприємство повинно спочатку продати майно, відняти з отриманої суми ПДВ, а потім розрахуватися з власниками. Якщо в якості дивідендів видаються товари або основні засоби, при реалізації якої не потрібно сплачувати цей податок, ПДВ не нараховується. Це, наприклад, можуть бути земельні ділянки.

  Покриття збитку

  Якщо компанія отримала непокритий збиток, вона повинна списати різними шляхами. Існує кілька можливих способів:

  • За рахунок резервного фонду.
  • З фонду акумульованої прибутку за минулі роки.
  • За рахунок додаткового капіталу.
  • Зменшення статутного капіталу.
  • За рахунок власних коштів власників.

  Обов’язково встановлюються причини, чому компанія отримала збиток. Вживаються заходи щодо недопущення подібного в майбутньому періоді.