Задачі і цілі управлінського обліку. Курси управлінського обліку та бюджетування

Цілі управлінського обліку зводяться до грамотній роботі з даними, що стосуються собівартості продукції або послуг, а також витрат підприємства. Така інформація дозволяє керівникам приймати точні та ефективні рішення в рамках своїх обов’язків.

Сутність управлінського обліку

Як податкового, так і фінансовий облік суворо регламентований законодавством та існуючими стандартами. Що стосується управлінського обліку, то в якості головних орієнтирів у процесі його ведення використовуються інформаційні потреби менеджменту конкретної компанії.

З цієї причини для ефективної розробки такої системи застосовуються різні підходи. Відрізнятися також можуть і методи управлінського обліку. Подібна система часто впроваджується саме вищим керівництвом.

Суть управлінського обліку та головна його мета – це надання особам, які керують компанією, повного обсягу даних, які необхідні для ефективної роботи підприємства. Пояснюється це тим фактом, що керівникам часто не вистачає управлінської інформації.

Такою системою збору даних часто користуються також директори структурних підрозділів і фахівці, які відповідають за формування і реалізацію довгострокових цілей компанії. При цьому чим більше стає підприємство, тим сильніше керівництво потребує розробки підсистем.

Навчання

Для ефективної роботи налаштовувати систему управління потрібно, враховуючи особливості компанії. Без спеціальних навичок фахівці підприємства зробити цього не зможуть.

З цієї причини доцільно відправити співробітників на курси управлінського обліку. Такі навчальні заходи орієнтовані на менеджерів вищої, середньої ланки і керівників компаній. Вчитися можуть також бухгалтери, економісти і фахівці планових відділів.

Курс «управлінський облік» у більшості випадків орієнтований на вивчення основних правил, принципів системи, особливостей складання бюджету, ціноутворення та управління витратами. У програмі також повинна бути інформація про те, як правильно виконується аналіз собівартості продукції або послуг.

Мета такого навчання зводиться до того, щоб керівники та спеціалісти підприємства змогли отримати практичні навички формування і подальшого використання системи. З цієї причини на курсі розбираються приклади управлінських рішень в рамках використання обліку даних.

Об’єкти обліку

Система, яка дозволяє контролювати і аналізувати діяльність підприємства повинна бути спрямована на роботу з правильною базою. Якщо виділяти основні об’єкти управлінського обліку, то до них можна віднести:

 • результати господарської діяльності;
 • внутрішнє ціноутворення;
 • витрати компаній, а також їх структурних підрозділів;
 • внутрішню звітність;
 • прогноз фінансових операцій, які будуть необхідні або неминучі в майбутньому.

У підсумку можна зробити висновок, що предметом обліку є виробнича сторона діяльності компанії та її підрозділів. Причому незалежно від виду останніх.

Цілі управлінського обліку

Виконання основного завдання в рамках такої системи управління включає роботу з різними потоками інформації. Відповідно, і цілі поділяються на конкретні групи:

 • Формування інтегрованих управлінських звітів. Сюди входить інформація про результати фінансової, інвестиційної та виробничої діяльності підприємства. У такий звіт входять також дані, отримані від ключових структурних підрозділів за поточний і минулий період.
 • Матеріали аналізу впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність самої компанії та її відділень.
 • Прогнозовані і планові показники. В цьому випадку проводиться робота з інформацією, що стосується майбутнього періоду. Відповідно до базової теорії прийняття рішень, керівники, перш ніж формувати конкретні завдання, що складають оперативну стратегію. Її основна мета – виявлення кращого шляху досягнення довгострокових цілей компанії. На даному етапі роботи використовуються звіти про діяльність відділень у поточний період.
 • Ключові завдання управлінського обліку

  Якщо говорити про цю систему більш конкретно, то можна виділити основні напрямки аналізу та звітності, які використовуються на постійній основі.

  Мова йде про таких управлінських задачах:

  • Визначення фактичної собівартості продукції. Робота ведеться також з різними видами послуг і робіт. Крім інформації про собівартість продукту, збираються дані, що стосуються планових і нормативних показників.
  • Облік руху та наявності трудових, фінансових і матеріальних ресурсів. Інформація по цим категоріям направляється менеджерам.
  • Визначення результатів діяльності в рамках фінансових показників. Такі дані, що надходять від структурних підрозділів, оцінюються з урахуванням різних позицій: центрів відповідальності, неповної виробничої вартості і т. д.
  • Облік доходів, витрат і відхилень по них. В якості основного критерію оцінки беруться кошторису, стандарти і встановлені норми як самої компанії, так і її структурних підрозділів. Також при аналізі даних враховуються існуючі на підприємстві технологічні рішення і центри відповідальності.
  • Контроль та аналіз фінансово-господарської діяльності. Враховуються дані по структурі, її відділенням та іншим центрам відповідальності.
  • Прогнозування і оцінка самого прогнозу. Суть управлінського обліку на даному етапі зводиться до надання висновку про те, які події в майбутньому можуть вплинути на діяльність компанії.
  • Планування фінансово-господарської діяльності. Мова йде про складання спільного плану дій, як для компанії, так і для її підрозділів.

  Варто зазначити, що зміст звітів може змінюватися. Все залежить від їх цільового значення в поточний момент.

  Функції

  Є ряд процесів, які дозволяють швидко досягати цілей управлінського обліку. Мова йде про такі функції системи, що роблять її одним з ефективних інструментів управління:

  • Комунікаційна. У цьому випадку збирається інформація, необхідна для повноцінної зв’язку різних рівнів керівництва та структурних підрозділів. Її використання дозволяє відчутно підвищити якість обміну даними.
  • Інформаційна. Мова йде про своєчасне забезпечення необхідними даними менеджерів всіх рівнів.
  • Прогнозна. Допомагає прогнозувати перспективу розвитку компанії і своєчасно коригувати її діяльність, надаючи їй потрібний напрям. Основне завдання в даному випадку – досягнення стратегічних цілей. Для цього потрібно вчасно виявляти неефективні лінії розвитку і змінювати їх.
  • Контрольно-аналітична. Ця функція необхідна для здійснення повноцінного контролю досягнення планових бюджетів, показників, стратегічних і тактичних цілей підприємства. Даний елемент управлінського обліку використовується для отримання інформації, що стосується ефективності рішень, які приймаються окремими виконавцями і підрозділами в цілому. Враховується також їх вплив на результати діяльності всієї компанії. Ця частина досліджень та аналізу включає виявлення причин відхилення фактичних витрат від наявних кошторисів.

  Крім описаних базових процесів, в рамках діяльності різних компаній можуть використовуватися й інші, додаткові функції:

 • Організація. Дана функція потрібна для виділення витрат, доходів і центрів відповідальності. Також вона дозволяє забезпечувати взаємодію та координацію між різними рівнями управління, підрозділами і навіть окремими виконавцями.
 • Мотивація. Необхідна для формування показників внеску окремих працівників у загальний результат всієї компанії.
 • Планування. Сюди входить складання бюджетів і кошторисів на декількох рівнях: стратегічному, тактичному і оперативному.
 • Вимоги

  Цілі управлінського обліку неминуче включають роботу з даними. І та інформація, яка аналізується і передається керуючим, повинна відповідати певним вимогам:

  • Повнота. Керівництво повинно завжди мати доступ до того обсягу інформації, який дозволить ефективно управляти компанією і підрозділами. До найбільш повним можна віднести системи, що включають використання подвійного запису і рахунків. Вони дозволяють контролювати в рамках поточної діяльності витрати, результати, інвестиції, виробничі запаси, а також ступінь ефективності управління підприємством.
  • Достовірність. Мається на увазі такий рівень інформації, при якому на основі отриманих даних можна робити точні і достовірні висновки.
  • Цілісність. Суть цієї вимоги зводиться до забезпечення системності обліку навіть за умови, що рахунки, подвійний запис і первинна документація не використовуються. Під системністю потрібно розуміти використання одних і тих же принципів відображення облікових даних і порівнянність інформації з показниками бухгалтерської звітності.
  • Регулярність. Інформація повинна надходити на постійній основі.
  • Своєчасність. Дані, отримані в рамках управлінського обліку, повинні бути доступні менеджеру до того моменту, коли треба приймати рішення.
  • Релевантність. В рамках системи підходящими будуть дані, формовані з урахуванням умов, в яких управляючі приймуть рішення.
  • Зрозумілість. Інформацію необхідно подавати в тій формі, в якій її можна буде проаналізувати швидко, не втрачаючи при цьому важливих деталей. Мова йде про такі формати подання даних, як таблиці, динамічні ряди, графіки та ін

  Теорія прийняття рішень включає роботу з достовірними даними, які були надані вчасно. В іншому випадку проводити точну, швидку і ефективну корекцію цілей і діяльність компанії буде складно.

  Якщо база управлінського обліку складена система сформована правильно і грамотно (з урахуванням всіх особливостей компанії), то керівники зможуть виявляти ризики та слабкі місця бізнесу. Також менеджери без праці визначать збиткові, малоефективні послуги, товари і місця їх реалізації.

  Бюджетування

  Управління компанією пов’язано не тільки з аналізом і плануванням, а також з процесом делегування повноважень.

  Бюджетування (планування та розробка бюджетів) використовується в процесі передачі повноважень на рівень системної мотивації та центрів відповідальності. Такий метод дозволяє швидко отримувати точні дані і забезпечувати ефективну роботу компанії. З цієї причини управлінський облік і бюджетування тісно пов’язані.

  При цьому важливо розуміти, що немає одного або декількох шаблонів подібних систем, які б підходили різним компаніям. Для кожного бізнесу необхідно окремо розробляти методи управління та формування бюджетів.

  Таким чином, завжди потрібно робити вибір на користь індивідуального підходу.

  Що стосується видів бюджету, то можна виділити 4 ключових напрямки:

  • Основні. Доходи, витрати, баланс та рух грошових коштів.
  • Додаткові. Плани окремих програм і проектів, розподіл прибутку.
  • Допоміжні. Кредитний план, податки і капітальні вкладення.
  • Операційні.

  Якщо говорити про приклади управлінських рішень, то в реальних компаніях бюджетування зазвичай використовується для побудови системи управління витратами.

  Такий підхід дає можливість оцінювати внесок кожної бізнес-одиниці в процес досягнення стратегічних цілей і прогнозувати витрати компанії. Також бюджетування дозволяє виявляти приховані резерви підприємства, здійснювати контроль виконання планів і оцінювати їх ефективність.

  Методи обліку

  Для початку варто відзначити, що законодавство, у тому числі і податкове, не містить жорстких вимог, що стосуються даного питання. Іншими словами, компанія може вибирати ті методи управлінського обліку, які їй будуть потрібні в рамках досягнення поставлених стратегічних цілей.

  Головне, щоб вони не йшли в сторону бюрократії і не заважали тим самим виробничого процесу.

  До найбільш поширених методів можна віднести:

  • Розрахунок витрат. Можуть використовуватися різні види розрахунку: проектний, нормативний, переробний, процесний. Який саме буде обраний, багато в чому залежить від особливостей виробництва та його масштабів.
  • Директ-костинг. Мова йде про визначення собівартості продукції в обсязі прямих витрат.
  • Облік витрат. Вироблені витрати враховуються без розподілу за відхиленнями та нормам. Для визначення собівартості використовується інформація про залишки незавершеного виробництва, а також інвентаризації.

  Підсумки

  Управлінський облік завжди орієнтований на визначення собівартості продукції/послуг і витрат компанії. При цьому кожне підприємство самостійно визначає, як саме буде оброблятися інформація в рамках конкретного виробництва. Якщо облік використовується грамотно, то керівники зможуть визначити точки беззбитковості і правильно скласти бюджет.