Основні категорії статистики, предмет і методи

Статистика – це наука, яка, використовуючи обчислення ймовірностей, вивчає колективні явища і процеси (суспільні, природні і т. д.) в кількісних термінах, з метою вивчити й описати ці явища і процеси, а також виявити закономірності їх прояву. Ознайомившись з основними категоріями та методами статистики як науки, можна зрозуміти, як вона працює.

Статистика допомагає отримати необхідну інформацію з наявного обсягу даних, який може бути досить великим. Інформація може використовуватися для розуміння доступних даних (описова статистика) або для виявлення нової інформації про події і їх взаємозв’язках (логічна статистика).

Види статистики поділяють між собою основні поняття і категорії статистики. Коротко викласти їх практично неможливо, оскільки дана дисципліна оперує величезними обсягами даних, методик і принципів їх обробки.

Процес отримання інформації з даних називається статистичним висновком про деяких статистичних параметрах або навіть цілих розподілу ймовірності. Це більш загальний погляд, прийнятий непараметричної теорією в статистиці.

У класичній прикладної статистики предмет статистики та основні категорії статистики (коротко викладені нижче) оформлені більш чітко, тому краще побудувати статистичну модель, за допомогою якої можна зробити висновки; у більшості випадків ця модель не перевірена, що може привести до помилкових висновків.

Статистика як наука широко використовується іншими галузями наук, таких як фізика, біологія, психологія, економіка, соціологія та іншими.

Джерела статистичних даних

Щоб дізнатися, як можна більше про явищах і процесах, у тому числі економічних і соціальних, а також визначити закономірності і взаємозв’язки, використовуючи статистичні методи і прийоми, необхідно спочатку як можна точніше охарактеризувати, описати існуючу ситуацію. Це робиться шляхом збору даних, які відображають фактичний стан справ, тобто шляхом статистичного спостереження.

Необхідні дані можна одержати з різних джерел:

 • з спеціально організованих статистичних досліджень – це первинні дані (наприклад, результати перепису або опитування);
 • з існуючої інформаційної системи (наприклад, з поточних записів економічних агентів, банків та різних баз даних деяких установ центрального і місцевого управління) – такі дані називаються вторинними.

Наприклад, у вересні 2008 року Головне управління регіональної статистики в Бухаресті опублікувала статистичний бюлетень за другий квартал 2008 року: природна міграція міського населення, доходи робітників, кількість безробітних, основні промислові товари, вироблені в Бухаресті, динаміка товарообігу на підприємствах з основною діяльністю в сфері роздрібних і ринкових послуг і багато іншого. Вся ця опублікована інформація є вторинним джерелом статистичних даних.

Статистичне спостереження: зміст, необхідність, завдання

Статистичні дані – одне з основних понять і категорія статистики – необхідні для того, щоб почати процес правильного статистичного дослідження для оцінки ефективності соціальних і економічних процесів, сформулювати альтернативні шляхи прийняття рішень і т. д. Таким чином, дані можуть розглядатися як необхідна інформація для формування суджень про рішення в конкретних ситуаціях.

Щоб статистичний аналіз був корисний для прийняття рішень, вхідні дані мають бути правильними і відповідати меті. Отже, визначення необхідних даних і спосіб їх збору надзвичайно важливі. Саме тому важливо знання предмета статистики, основних категорій статистики та методів

Якщо в даних є помилки, якщо вони неоднозначні і вводять в оману, навіть самі вишукані й складні методи обробки будуть неефективними і не зможуть компенсувати недоліки; очевидно, що результати у цьому випадку не будуть правильними і корисними.

Будь-який процес статистичного дослідження починається зі статистичного спостереження. Це частина основних категорій статистики як науки. Спосіб його організації і проведення додатково впливає на інші етапи процесу статистичного дослідження, оскільки отримання достовірних, реальних, точних даних визначає якість етапів обробки, аналізу і інтерпретації результатів.

Статистичне спостереження є першим етапом статистичного дослідження, який полягає в систематичному та уніфікований збір та реєстрацію статистичних даних за всіма ознаками, включеним в дослідницьку програму.

Дивіться також:  Вступ США у Другу світову війну: причини, дата, наслідки, історичні факти

Спостереження має відповідати кількісним та якісним вимогам:

 • виконання кількісних умов (необхідного обсягу даних) означає отримання в заздалегідь встановлений час всього обсягу даних, необхідного для досягнення всіх поставлених цілей статистичного дослідження;
 • виконання умов якості гарантує достовірність зібраних даних, так що результати, отримані при обробці цих даних, є максимально точними і призводять до прийняття найбільш правильних рішень.

Якщо для отримання статистичних даних потрібно статистичне дослідження, то воно повинно проводитись у відповідності з певним планом, щоб забезпечити отримання найбільш точних і актуальних результатів при мінімальних матеріальних і фінансових ресурсах.

План статистичного спостереження

Статистичне спостереження не відбувається випадковим чином, тому що збір даних вимагає певних зусиль, особливо якщо метою є отримання достовірних даних. Зазвичай статистичне спостереження покладається на попередньо складений план (або програму), розроблений у відповідності з метою статистичного дослідження.

Повний план спостереження, який ґрунтується на предметі і категорії статистики, зазвичай включає в себе наступні елементи:

 • мета спостереження;
 • об’єкт спостереження: сукупність об’єктів з схожими характеристиками, за якою ведеться спостереження, наприклад, сільськогосподарські фірми, машинобудівні підприємства, населення міста, студенти або школярі;
 • одиниця об’єкта спостереження: складовий елемент об’єкта спостереження, носій основних характеристик об’єкта, тобто окрема фірма, підприємство, сім’я і т. д.;
 • час і місце спостереження;
 • визначення характеристик, за якими ведеться спостереження;
 • формуляр для запису даних;
 • організаційні заходи та інструкції.

План спостереження у вузькому розумінні містить список усіх характеристик, які повинні бути зареєстровані, необхідні показники і т. д.

Тут варто окремо розглянути складові плану статистичного спостереження, оскільки вони являють собою основні категорії статистики.

Мета спостереження

Мета спостереження підкоряється загальної мети статистичного дослідження і продовжує впливати на всі інші елементи програми спостереження. Установлення цілей, які повинні бути досягнуті за допомогою дослідження, є відправною точкою для розробки плану.

Досліджувана група

На цьому етапі відбувається визначення, встановлення всіх статистичних одиниць, які будуть включені в дослідження.

Це робиться з використанням відомих номенклатур, існуючих класифікацій або попередніх досліджень в області (якщо такі є). Ступінь покриття спостережуваної групи залежить від методу спостереження, який буде використовуватися:

 • якщо це загальний метод спостереження, то об’єкт спостереження буде складатися з усіх одиниць групи;
 • якщо застосовується метод часткового спостереження, дані будуть збиратися лише про частини колективних одиниць групи, які й будуть складати об’єкт спостереження.

Проте в обох випадках для правильного визначення об’єкта спостереження необхідно визначити простір, час і організаційні координати цікавить групи.

Одиниця спостереження

Це окрема одиниця, до якої відносяться спостережувані характеристики, прості (будь то співробітник, об’єкт, громадянин тощо) або складні (якщо розглядається команда, сім’я або організація).

Іноді одиниця спостереження не є звітною одиницею. Наприклад, у випадку дослідження, проведеного всередині економічного агента, звітною одиницею буде економічний агент, а підзвітною одиницею може бути працівник, відділ, команда або продукт.

Час і місце спостереження

Установка часу спостереження вимагає уваги до двом аспектам:

 • часу, до якого відносяться записані дані (це може бути одним «критичним моментом» або періодом часу; в першому випадку явище реєструється статично, у другому випадку – динамічно).
 • час реєстрації даних – зазвичай це чітко визначений інтервал часу; бажано, щоб він був максимально коротким, щоб запис даних здійснювалася як можна більш оперативно.

Наприклад, під час перепису населення та житлового фонду у березні 2002 року критичним моментом був 00:00 18 березня, а період, коли були записані дані – 18-27 березня. Одиницею спостереження було домашнє господарство (комплексна одиниця).

Місце спостереження – це, як правило, місце, де зареєстровано явище, де воно спостерігається і вивчається.

Список спостережуваних характеристик

Визначення тих характеристик, за якими ведеться спостереження, формує програму спостереження у вузькому сенсі. Воно потребує встановлення всіх змінних, що підлягають реєстрації, щоб забезпечити вивчення цікавить явища по всім аспектам, передбачених цілями дослідження, при цьому бажано уникати надмірності інформації.

Дивіться також:  Тримай хвіст пістолетом, значення терміна

Спостережувані характеристики можуть проявлятися в різних формах:

 • у вигляді показників у статистичних звітах, що складаються економічними агентами;
 • у формі відповідей на запитання в анкеті у випадку спеціально організованих статистичних досліджень.

Правильне складання формуляра

Для того щоб отримати всі дані, необхідні для дослідження, і успішно виконати мету спостереження, складання анкет повинно бути виконано таким чином, щоб забезпечити логічну структуру і правильно сформульовані запитання.

Опитувач повинен бути структурований таким чином, щоб дотримуватися логічну послідовність переходів від одного питання до іншого, від однієї теми до іншої. Якщо не дотримуватися логічну структуру, респондент може виявитися дезорієнтованим, що, в свою чергу, вплине на відповіді.

Американський інститут громадської думки Геллап, який займається статистичними дослідженнями по всьому світу, вважає, що, формулюючи питання в опитувальнику, необхідно дотримуватися кількох основних правил:

 • Переконайтеся, що респондент знає тему, по якій проводиться дослідження. Приклад: «чи Знаєте ви про плани побудувати бізнес-центр у районі Х?»
 • Дізнайтеся загальне ставлення респондента по розглянутому питанню. Приклад: «Як ви думаєте, чи потрібен цей бізнес-центр в цьому районі?» (Так/Ні/Важко відповісти).
 • Дізнайтеся відповіді на питання по конкретним проблемам, пов’язаним з основним питанням. Приклад: «Як ви думаєте, новий бізнес-центр вплине на околиці?» (Так/Ні).
 • Дізнайтеся власні точки зору респондентів. Приклад: «Якщо ви проти будівництва бізнес-центру, основна причина буде: а) у цьому районі дуже багато будівель; б) будівництво порушить ландшафтну цілісність; в) проект буде означати руйнування парку або ігрового майданчика для дітей; г) інша причина».

В опитувальнику можна зустріти відкриті питання (де респондент може дати будь-яка відповідь, наприклад: «Яка у вас професія?») або закриті запитання (де респондентові надається декілька можливих відповідей, з яких він може вибрати один або кілька). Питання також можуть бути фактичними (наприклад: «Який розмір взуття ви носите?») або суб’єктивними, націленими на думку респондента (наприклад: «Що ви думаєте про намір уряду підвищити ПДВ?»).

Методи статистичного спостереження

Основні статистичні категорії в статистиці неодмінно включають в себе різні методи статистичного спостереження та дослідження.

Існує широкий спектр методів спостереження, що використовуються разом або окремо, для отримання реальної, повної та об’єктивної статистичної інформації. Методи спостереження – одні з основних понять та категорій статистики. Класифікуються вони згідно з такими критеріями:

1. Щодо термінів реєстрації даних про різноманітні явища і процеси спостереження:

 • Поточні спостереження, коли явища і процеси безперервно відстежують дані, що характеризують їх, постійно фіксуються, наприклад, в «статистикою цивільного стану» безперервно фіксуються такі демографічні явища, як народження, смертність, шлюби, розлучення.
 • Періодичні спостереження, коли дані про явища або економічних і соціальних процесах реєструються з регулярною періодичністю, наприклад перепису населення, сільськогосподарські переписи.
 • Одноразові спостереження, коли дані, що відносяться до явищ або процесів, реєструються з перервами, іноді з особливою метою, тому їх також називають «організованими» (наприклад, опитування громадської думки про ставлення громадян до нового набув чинності нормативного акту).

2. За ступенем охоплення одиниць об’єкта спостереження:

 • Суцільні спостереження, коли всі одиниці статистичної сукупності підлягають спостереженню. Наприклад, переписи населення і житлового фонду.
 • Часткові спостереження, коли лише частина одиниць статистичної сукупності підлягає спостереженню.

3. По тому, яким чином зібрані дані, спостереження бувають:

 • Первинними (прямими), коли дані отримані шляхом збору, запису безпосередньо від статистичних одиниць (наприклад, перепис населення, опитування громадської думки).
 • Вторинними (непрямими), коли дані взяті з існуючих документів (наприклад, з бухгалтерських записів).

Статистична перепис

Перепис як статистичне спостереження являє собою метод суцільного періодичного спостереження. Проводилася вона з давніх часів. Ще римляни і єгиптяни практикували подібні дослідження.

Дивіться також:  Сучасні інформаційні технології в освіті. Інноваційні технології в освіті за ФГОС

Від простого кількості жителів перепис розширилася в інші сфери соціального та економічного життя населення. Наприклад, стали проводитися перепису житлових господарств, тваринництва, промисловості, сільського господарства, торгівлі і т. д.

Це дуже трудомісткий тип дослідження, який потребує великих витрат, величезного персоналу, додаткових організаційних заходів і складною оброблення записаної інформації.

Перепис населення є одним з основних джерел даних демографічної статистики і надає інформацію про чисельність і структуру населення країни на певний момент часу. Він ініціюється державою і регулюється нормативними актами, однак відповідальність за його організацію і реалізацію лежить на Національному інституті статистики, який також забезпечує обробку зібраних даних.

Основні принципи статистичного дослідження

Перепис населення заснована на повазі принципів універсальності, одночасності і порівнянності.

Дотримання принципу універсальності вимагає реєстрації усіх осіб, що потрапляють під основні категорії населення в статистиці і знаходяться під юрисдикцією держави. Так, в ході перепису населення та житлового фонду у березні 2002 року всі громадяни, що проживають в країні, були зареєстровані незалежно від того, чи перебували вони на території країни або тимчасово перебували за кордоном, а також реєструвалися особи інших національностей або без громадянства, які тимчасово проживають на території держави.

Відповідно до принципу одночасності, зібрана інформація відображає існуючу ситуацію одночасно для всіх респондентів (критичний момент), хоча запис даних займає певний час. Критичний момент зазвичай вибирається взимку, коли спостерігається населення знаходиться у стані стабільності, однорідності, не піддається коливанням і випадковим переміщень (у цьому сенсі виключаються канікули або свята).

На підставі перепису населення ми отримуємо показники обсягу і статичної структури, пов’язані з критичним моментом. Тим не менш дослідження в області народонаселення дивують визначенням змін обсягу і структури від однієї перепису до іншого, що вимагає принципу порівнянності даних як у часовому, так і в територіальному відношенні.

Статистичний опитування

Статистичний опитування – це метод часткового спеціально організованого спостереження, один з найбільш часто використовуваних методів сучасного статистичного спостереження, оскільки дотримується предмет, метод та основні категорії статистики, при цьому забезпечується економія матеріальних, фінансових і людських ресурсів. Метод часто замінює загальне великомасштабне спостереження, яке значно важче організувати і провести.

У разі статистичного опитування за вибіркою вибирається об’єкт, що складається з певної частини сукупних одиниць. Зразок може бути обраний випадково або не випадково.

Випадковий вибір одиниць передбачає, що кожна статистична одиниця має невычислимый шанс бути включеною у вибірку, що немає одиниці, яка не може бути піддана процесу вибору, і що немає одиниці, яка може бути обрана переважно. Випадково вибрані вибірки є репрезентативними для всієї сукупності, тобто вони мають ті ж основні характеристики, що і загальна сукупність.

Невипадковий вибір відноситься до будь-якого методу вибору статистичних одиниць у вибірці на преференційної основі.

Після того як вибірка сформована, обробляються всі елементи, включені в програму спостереження, і на рівні вибірки виходять статистичні показники.

Анкетування є одним з найбільш частих і простих методів та основних категорій статистики. Це метод часткового спостереження з більш випадковим характером. Воно схоже на статистичний опитування, але відрізняється від нього:

 • невиконанням умови репрезентативності вибірки.
 • більш високим рівнем відсутності відповідей, переданих безпосередньо, по телефону, по електронній пошті або поштою, оскільки заповнення анкет є добровільним.

Інші методи і основні категорії статистики.

Спостереження основного масиву. Являє собою метод часткового, спеціально організованого спостереження, що включає в себе формування непредставительного зразка шляхом вибору найбільш значущих одиниць з групи.

Монографічне спостереження. Спосіб часткового спостереження, яке являє собою докладну, глибоку характеристику та опис однієї або декількох статистичних одиниць (може бути складена монографія підприємства, графства, місцевості тощо).