Визначення фінансового результату: порядок обліку, бухгалтерські проводки

Кожна організація ретельно слідкує за таким показником, як фінансовий результат. На основі його аналізу можна зробити висновок про ефективність роботи організації. Визначення фінансового результату проводиться за певною методикою. Порядок обліку доходу і прибутку, бухгалтерські проводки будуть розглянуті далі.

Визначення

Визначення фінансового результату діяльності організації відбувається за певною методикою. Це дозволяє виявити показник ефективності роботи підприємства в звітному періоді. Оцінюється рівень збільшення або зменшення прибутку за певний проміжок часу.

Основою для проведення розрахунків є сума реалізації товарів або послуг, які надає організація. Підсумковий результат залежить також від обсягів майна організації, угод поза реалізації основних товарів і послуг.

Прибуток (збиток) розраховується як різниця між сумою реалізаційних і позареалізаційних доходів. При цьому вони являють собою сукупність грошових коштів, отриманих за продаж робіт, товарів або послуг за ринковою ціною. При цьому у вартості не враховують акцизи і ПДВ. Із загальної суми віднімають собівартість. Це витрати, понесені організацією в ході виробництва і реалізації своєї продукції.

В ході визначення фінансових результатів діяльності підприємства визначається динаміка цього показника, а також фактори, які призвели до подібних змін. На цей показник впливає три групи причин:

 • Прибуток від реалізації.
 • Позареалізаційні доходи.
 • Прибуток від реалізації іншого типу.
 • Прибуток від продажів залежить від обсягу продажів і структури продукції, а також від собівартості і цін на готові товари. Побічно на перераховані показники має вплив якості випущеної продукції, наданих послуг чи виконаних робіт. Також має вплив на фінансовий результат ситуація в галузі, зміна цін на ринку збуту. Інфляція відноситься до факторів, що чинять вплив на прибуток.

  На суму позареалізаційних витрат впливає наступне:

  • доходи, отримані від дольової участі;
  • здачі в оренду землі або об’єктів основних засобів;
  • отримані або сплачені пені, штрафи;
  • збиток при списанні безнадійної дебіторської заборгованості;
  • фінансові втрати від стихійних лих;
  • дохід по цінних паперів (акції, облігації) та депозитами;
  • збиток або прибуток від проведення фінансових операцій.

  На прибуток іншого типу впливають доходи від продажу ТМЦ, основних засобів або нематеріальних активів.