Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: основні поняття, методи, принципи, шляхи підвищення

Виробничі інвестиції є основою діяльності будь-якого підприємства. Великі вкладення капіталу дозволять створити або оновити наявну матеріально-технічну базу, замінити фізично або морально зношені об’єкти основних засобів, наростити обсяги діяльності, освоїти нові види продукції, розширити ринки збуту і т. д. Але як домогтися того, щоб потенційні інвестори прийняли рішення про вкладення своїх грошей в розвиток конкретної компанії? Для цього їм необхідно показати стабільність організації, її надійність, конкурентоспроможність і прибутковість. З цією метою розраховуються показники інвестиційної привабливості підприємства.

Основне поняття

Що мається на увазі під інвестиційною привабливістю? Це поняття являє собою набір різних показників фінансово-економічного плану. З їх допомогою визначається рівень позиціонування компанії на ринку, дається оцінка зовнішнього середовища та прогнозується потенціал кінцевого результату.

В цілому на привабливість інвестиційних проектів впливає велика кількість факторів. Крім якісних, а також кількісних величин (економічних, політичних, правових, соціальних/) існує ще і внутрішнє позиціонування підприємства у ринковому середовищі, а також якісна оцінка наявного у нього фінансово-технічного потенціалу. Вся ця модель в сукупності дозволяє визначати кінцевий результат.

Інвестиційну привабливість підприємства неможливо відокремити від розвитку галузі, в якій воно працює. Саме тому дати точне визначення цьому поняттю не представляється можливим. Адже кожна сфера народного господарства володіє власним набором властивостей, які дозволяють дати оцінку інвестиційної привабливості підприємства.

Для чого вона необхідна? З допомогою проведеної оцінки інвестор здатний оцінити вигідність своїх вкладень у проект. На думку фахівців, того, хто збирається надати капітал для розвитку компанії, не варто забувати про те, що її діяльність прив’язана до галузям і регіонам країни. А від цього багато в чому залежать ті умови, які складаються на виробництві. Саме тому привабливість інвестицій визначається відразу на декількох рівнях. Це:

 • мікрорівень – розрахунок оцінки здійснюється на основі показників конкретного підприємства;
 • мезорівень – розглядається весь регіон, в якому знаходиться компанія;
 • макрорівень – питання вивчається на рівні країни.

Привабливість підприємства для інвестицій

Дане поняття представляє певну сукупність найрізноманітніших характеристик, які показують на те, наскільки людині, що володіє капіталом, вигідно вкладати його в розвиток фірми.

Якщо розглядати коротко показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства, то насамперед варто звернути увагу на фактор, який вказує наявність стабільного прибутку, який компанія отримує на протязі значного періоду часу. На сьогоднішній день залучити додатковий капітал прагнуть багато фірми. Не дивно, що в цьому напрямку існує досить жорстка конкуренція. Для залучення необхідних коштів знадобиться розробка проекту, який дозволить потенційному інвестору спрогнозувати його доходи після укладення угоди.

Розробка звіту, що дозволяє дати оцінку інвестиційної привабливості підприємства, проводиться з включенням в нього різних фінансових показників. Подібний документ дозволяє побачити всі нюанси діяльності компанії.

Для оцінки інвестиційної привабливості підприємства за балансом, складеним бухгалтерією, розраховуються:

 • Ліквідність. Величина даного показника вказує на те, наскільки швидко активи підприємства (при необхідності) можуть бути перетворені в грошові кошти.
 • Майнове становище. Даний показник відбиває в собі частку необоротних та оборотних коштів в обсязі всього майна компанії.
 • Ділова активність. Обчислення даного показника дозволить охарактеризувати ті фінансові процеси підприємства, від яких у першу чергу залежить їх прибуток.
 • Фінансова залежність. Її визначення покаже, наскільки підприємство потребує в зовнішніх грошових джерелах і чи здатне воно здійснювати свою діяльність без отримання додаткових коштів.
 • Загальна рентабельність. Вона є відображенням ефективності використання організацією наявних у неї можливостей фінансового плану.
 • Серед показників інвестиційної привабливості підприємства знаходиться також:

  • Забезпеченість ресурсами.
  • Чисельність персоналу.
  • Рентабельність готової продукції.
  • Рівень завантаженості виробничих потужностей.
  • Амортизація основних фондів.
  • Наявність виробничих та основних фондів і т. д.

  Основним критерієм прийнятого рішення на основі оцінки інвестиційної привабливості підприємства є рівень ризику проекту, а також його наслідки. Розрахунок такого показника проводиться після уточнення категорії можливих наслідків. При цьому всі існуючі ризики можуть виражатися в наступному:

  • зниження доходу;
  • зміну кон’юнктури ринку;
  • зростання конкуренції;
  • зміни цінової політики;
  • втрати ліквідності;
  • невиконанні зобов’язань і т. д.

  Аналіз проекту

  Інвестиційний бізнес має суттєві відмінності від стандартної моделі ведення підприємницької діяльності. В його основі лежить концепція роботи вкладеного капіталу без безпосередньої участі в оперативній роботі компанії. У зв’язку з цим виникає гостра необхідність у проведенні ретельного аналізу інвестиційної привабливості підприємства. Це дозволить виробити правильне рішення, використовуючи доступні дані і застосувавши аналітичні здібності.

  Дивіться також:  Фіктивний капітал: основні поняття, види, форми

  В цілому, аналіз інвестиційної привабливості підприємства передбачає проведення роботи в наступних напрямках:

 • Вивчення основних умов роботи фірми. При цьому розглядаються політичні та макроекономічні фактори.
 • Вивчення існуючих ринкових умов у сфері діяльності компанії.
 • Розгляд технічних аспектів роботи підприємства. В даному напрямку аналізу підлягає енергоозброєність і технологічний рівень компанії, її забезпеченість ресурсами і логістика.
 • Вивчення показників, які характеризують фінансову діяльність фірми. Одержані дані допоможуть зрозуміти, чи здатне підприємство генерувати позитивні фінансові потоки.
 • Аналіз наявних у об’єкта інвестицій організаційних можливостей. В цьому випадку розглядається якість людських ресурсів, а також здатність менеджерів до прийняття адекватних і своєчасних рішень.
 • Розгляд інформаційної складової бізнесу. У цьому випадку передбачається вивчити наявність у компанії інтелектуальної власності, а також її інтегрованості у міждержавне інформаційний простір.
 • Вивчення безпеки активів. Для інвестора важливо розуміти, наскільки компанія здатна протистояти несприятливим соціальним, фінансовим і економічним факторам.
 • Виявлення оцінки інвестиційної привабливості діючого підприємства включає в себе використання однієї або декількох методик, на основі яких проводиться аналіз, що дозволяє прийняти рішення про виділення капіталу.

  Способи збору даних

  Підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства можуть бути самими різними. Пов’язано цього насамперед з тим, що на сьогоднішній день поки ще не до кінця досліджено зміст цієї категорії і не вироблена єдина методика аналізу ризиків вкладення капіталу в компанію, на підставі якої можна було дати однозначну характеристику наявного стану справ.

  Розроблені фахівцями методики, використовують різні показники. Причому кожна з них по-своєму інтерпретує отриманий результат.

  Розглянемо застосовувані на практиці методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства.

  Підхід нормативно-правової спрямованості. Важливі особливості

  Аналіз та оцінка інвестиційної привабливості підприємства дуже часто проводяться на підставі розрахунків, що виконуються відповідно до затверджених на законодавчому рівні документами. Так, своє широке застосування отримали спеціально створені для даної сфери методичні рекомендації. Вони прийняті згідно з наказом ФСФО Росії від 23.01.2001 р. Застосовується для оцінки фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства Постанова Уряду від 25 червня 2003 р. Цим документом затверджено правила проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу.

  У зазначених вище джерелах можна знайти основні показники, які служать для оцінки фінансово-інвестиційної привабливості підприємства. Серед них: ділова активність, ліквідність, ефективність використання оборотних ресурсів і т. д.

  Проте зазначені показники здатні охарактеризувати інвестиційну привабливість компанії лише у вузьких рамках традиційного підходу до її оцінки. До того ж рекомендовані цими нормативними документами значення застосовуються в процесі проведення процедури банкрутства. У зв’язку з цим їх досить складно використовувати безпосередньо для визначення привабливості компанії для власників капіталу.

  Дисконтовані грошові потоки

  Дана методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства ґрунтується на визначенні вартості компанії. Для цього складається прогноз грошових потоків, які вкажуть на прибутковість її майбутньої діяльності.

  Період розрахунку показників при використанні даного методу приймається в межах 3-5 років. При цьому складається кілька прогнозів грошових потоків. Вони розраховуються до певного моменту і в постпрогнозний період. І той, і інший показник наводяться на дату проведення оцінки поточної вартості компанії. Робиться все це за їх дисконтуванні за тією ставкою, яка відобразить ризик, пов’язаний з надходженням фінансового потоку. В результаті відбудеться формування поточної вартості компанії. Цей показник дозволить зробити остаточний висновок про привабливість проекту для вкладення капіталу.

  При використанні даного методу проведені дослідження повинні починатися з аналізу виручки, інших витрат і доходів, а також чистого прибутку підприємства. Отримані значення вкажуть на динаміку зростання цих абсолютних показників, які застосовуються при складанні фінансової звітності. Далі вибудовується середньостроковий прогноз. У цьому випадку оцінка інвестиційної привабливості діючого підприємства включає в себе припущення про їх динаміку зростання. Після цього прогнозовані і фактичні грошові потоки підлягають дисконтуванню за ставкою, яка відображає існуючу ситуацію. Іншими словами, їх приводять до поточної вартості компанії. Все це дозволяє інвестору дізнатися її реальну вартість і визначити наявний потенціал.

  Тим не менш, за словами деяких експертів, метод з визначенням дисконтованих фінансових потоків є не зовсім коректним. Адже при його застосуванні показники прогнозного періоду розраховуються при механічному перенесенні наявної тенденції в динаміці розвитку підприємства. Прийняті при цьому допущення носять чисто суб’єктивний характер. Саме тому ніякої гарантії відсутності помилок у розрахунках немає.

  Дивіться також:  Що таке диференційовані платежі: визначення, формули та приклади розрахунку

  Аналіз факторів як внутрішнього, так і зовнішнього впливу

  При застосуванні даної методики показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства виявляються на кількох, пов’язаних між собою етапах. Послідовні кроки такої роботи включають в себе:

 • Виділення найголовніших факторів (внутрішніх і зовнішніх), що дозволяють привернути увагу інвесторів. Проводиться ця робота із застосуванням методу Делфі.
 • Побудова регресійної багатофакторної моделі. В результаті стає зрозумілим той вплив, який здатні надати вибрані фактори на інвестиційну привабливість підприємства.
 • Проведення аналізу отриманих даних. При цьому враховуються виявлені фактори і розробляються конкретні рекомендації.
 • Описаний метод є досить ефективним при оцінці інвестиційної привабливості компанії. Адже його застосування передбачає комплексний підхід до дослідження діяльності підприємства та врахування всіх наявних факторів внутрішнього характеру та зовнішні. Проте такий метод не можна назвати ідеальним. Адже при проходженні першого і третього його етапи експертиза проводиться на основі анкетування і опитувань. Це робить кінцевий результат залежним від суб’єктивних оцінок, що і призводить до зниження його точності.

  Семифакторная модель

  При застосуванні даної методики основним показником для з’ясування привабливості підприємства для інвесторів є і такий, як рентабельність активів. Визначення такого критерію зумовлено тим, що діяльність фірми багато в чому залежить від стану тих ресурсів, якими вона володіє, від їх складу та структури, якості і кількості, взаємозамінності і взаємодоповнюваності, а також тих умов, які забезпечують їх максимально ефективне використання.

  У семифакторной моделі рентабельність активів зіставляється з таким же показником, обчисленим від продажів, а також з циклічністю оборотних активів, коефіцієнтом поточної ліквідності, з короткостроковими зобов’язаннями і дебіторською заборгованістю, часткою кредиторської заборгованості в сумі позикового капіталу і з співвідношенням активів організації з боргами підприємства за кредитами.

  Проведення аналізу даних показників дозволяє виявити вплив цих факторів на кінцевий результат. Інвестор, оцінюючи рентабельність активів, повинен розуміти, що чим вона вище, тим більш ефективно працює дана компанія. І тут проводиться інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Для цього перемножуються індекси зміни всіх виявлених факторів. Отримана величина і визначає рівень привабливості об’єкта для вкладення капіталу.

  При використанні семифакторной моделі можна математично точно визначити той показник, який стане основним критерієм для прийняття того чи іншого рішення. Тим не менш він врахує тільки внутрішні дані, які вказують на діяльність підприємства, і досліджує лише фінансову сторону питання.

  Інтегральна оцінка з використанням внутрішніх показників

  При застосуванні даної методики використовуються фактори, які згруповані у п’ять блоків. Всі вони є внутрішніми показниками роботи компанії, які безпосередньо впливають на його привабливість для інвесторів. У їх числі:

  • ефективність, з якою використовуються основні засоби та оборотні (матеріальні активи);
  • стан фінансів;
  • використання людських ресурсів;
  • робота в інвестиційному напрямку;
  • ефективність ведення господарської діяльності.

  Розглядаючи показники кожного з цих блоків, потенційний інвестор проводить розрахунки, які зводяться до отримання інтегрального показника, здатного вказати на привабливість підприємства для вкладення капіталу. Такі розрахунки складаються з двох етапів. На першому з них виявляються стандартні та еталонні значення всіх наявних у розпорядженні величин, а також їх вага в комплексному показнику. Після цього з урахуванням усіх попередніх років проводиться обчислення потенційних функцій.

  Роль комплексного показника відіграє розрахунок рейтингових оцінок інвестиційної привабливості підприємств. Під цим поняттям розуміють вказівку позицій аналізованого об’єкта за наявною шкалою показників. Рейтингова оцінка являє собою порівняння системи даних, що вказують на ефективність фінансово-економічної роботи компанії з умовно прийнятим за еталон підприємством, результати якого вважаються найкращими у досліджуваній сфері ринку.

  В кінці етапу отримані дані зводяться разом, і по кожному з блоків проводиться їх комплексна оцінка. Результатом другого етапу є математичний розрахунок інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства.

  Дана методика має об’єктивністю. І це є її явною перевагою. Крім цього, зведення розрахунків до кінцевого показника дозволяє значно спростити інтерпретацію результатів. До того ж виставлення рейтингової оцінки дає можливість для порівняння підприємств різної форми власності.

  Серед негативних моментів експерти виділяють використання при застосуванні методики тільки внутрішніх показників роботи компанії в ізольованості від зовнішніх умов.

  Комплексна оцінка

  Цей метод укладено в аналізі багатьох факторів діяльності компанії, які є її внутрішніми та зовнішніми складовими. При його застосуванні кінцевий результат зводиться до одного інтегрального показника, об’єднуючи в собі три розділи, а саме загальний, спеціальний, а також контрольний. Розглянемо ті відомості, які містить кожен з них.

  Дивіться також:  Що таке поверх: визначення терміна, норми і вимоги

  В загальному розділі розміщена оцінка положення підприємства на ринку, його ділової репутації, залежність діяльності від великих покупців і постачальників, рівень керівництва і думку акціонерів. Тут же проводиться аналіз ефективності компанії в перспективі. Бальна оцінка інвестиційної привабливості підприємства дається на перших 5 етапах проведення таких робіт. Останній крок являє собою вивчення динаміки показників фінансово-економічної діяльності об’єкта, який передбачається вкласти гроші.

  У спеціальному розділі розглядаються етапи оцінки підприємства, що характеризують його:

  • загальну ефективність;
  • пропорційність економічного зростання;
  • операційну, фінансову, інноваційно-інвестиційну активність;
  • якість прибутку.

  На першому етапі розробки спеціального розділу будується динамічна матрична модель. Її елементами служать індекси тих показників, які при розгляді діяльності компанії є основними. Всі вони об’єднані в три групи. Серед них:

  • початкові, що вказують на наявний обсяг застосовуваних ресурсів;
  • проміжні, за якими може бути дана характеристика виробничого процесу;
  • кінцеві, що визначають якість результату роботи компанії.

  Другий етап розробки спеціального розділу передбачає проведення ситуаційного аналізу пропорційності того темпу, яким володіє зростання основних показників роботи компанії.

  На третьому етапі здійснюється розрахунок коефіцієнтів інноваційно-інвестиційної, фінансової та операційної активності підприємства.

  Четвертий етап укладено в оцінці якості прибутку виходячи з показників платоспроможності і рентабельності.

  Після складання перших двох розділів даної методики проводиться виставлення підсумкових оцінок. Надалі вони підсумовуються.

  У контрольному розділі методики розраховується підсумковий коефіцієнт. Він визначається як сума творів виставлених балів, а також вагових коефіцієнтів. По отриманому результату робиться остаточний висновок.

  Даний спосіб має певні переваги порівняно з іншими методами оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Укладені вони в комплексному підході до розгляду питання, охоплення великої кількості коефіцієнтів та показників, а також у зведенні результатів роботи до однієї інтегральною величиною.

  Недолік методики проявляється в існуючому ефекті суб’єктивізму. Виникає він при виставленні експертних оцінок фахівцями. Тим не менш подібний недолік компенсується включенням в анализируемую область значної кількості відносних і абсолютних економічних показників.

  Залучення капіталу

  Як добитися інвестування свого підприємства? Для цього знадобиться довести показники діяльності компанії до такого рівня, який дозволить привернути увагу капіталу.

  Після проведеної оцінки шляхи підвищення інвестиційної привабливості підприємства та зростання його найважливіших показників можна здійснити наступним чином:

 • Підвищуючи стабільну роботу компанії у виробничій сфері. Запорукою успіху в цьому разі стане ефективне використання тих ресурсів, якими володіє підприємство. Наприклад, при працюючих в цеху п’яти верстатах з десяти перші швидко зносяться в фізичному плані, а другі з часом заіржавіють. Але в той же час продукція, випущена підприємством, не повинна залежуватися на складі. Її необхідно відразу ж відправляти на реалізацію. Саме тому робота компанії в цьому напрямку повинна бути збалансована дуже чітко.
 • Забезпечуючи комерційну успішність. Тільки добре працюють фірми можуть претендувати на перші місця в рейтингу популярності та отримання додаткового капіталу.
 • Підтримуючи фінансову стабільність. Для отримання додаткових коштів на розвиток знадобиться мати показники діяльності, що знаходяться на достатньому рівні. Як в цьому випадку можна домогтися підвищення потрібної оцінки? Шляхи підвищення інвестиційної привабливості підприємства та покращення його роботи укладені в зниженні сум наявних заборгованостей, а також у мінімізації витрат на здійснення діяльності.
 • Правильно організовуючи роботу компанії. Для підвищення привабливості підприємства для інвесторів знадобиться розглянути доцільність наявності певних відділів, а також деяких одиниць управлінської структури. Удосконаливши управління, можна домогтися раціонального використання робочого часу працівниками, а отже, привабливості фірми для вкладень додаткових фінансових коштів.
 • Розробляючи системи стимулювання працівників. Успішна діяльність компанії багато в чому залежить від того настрою, з яким співробітники виконують свої посадові обов’язки. Із задоволенням вони будуть працювати за наявною системою стимулювання та можливості росту по кар’єрних сходах, знаючи, що отримують гідну винагороду.
 • Впроваджуючи інноваційні технології. Привабливими для інвесторів є ті підприємства, які пропонують на ринку якісні товари, виготовлені з застосуванням сучасних технологій. Для того щоб стати одним з них, знадобиться підтримувати обладнання на найвищому рівні, а також приймати в штат тільки висококваліфікованих фахівців.