Сфера впливу – це… Визначення та класифікація, особливості

Держава, соціум, людина завжди знаходяться під явним або прихованим впливом зовнішніх, сторонніх сил. Люди можуть погоджуватися з тим, що підносять їм політики, економісти чи соціум і піддаватися їх впливу, але можуть і відкидати це. Все залежить від того, наскільки пропоновані зовнішнім оточенням нові ідеї і перспективи збігаються з їхніми власними інтересами і цілями.

Що таке зона впливу?

Вплив — процес зміни стану, поведінки, якості об’єкта з допомогою відкритого або прихованого на нього впливу. Суб’єкт впливу (той, хто його організовує та здійснює), як правило, робить це у своїх інтересах, але іноді – в інтересах об’єкта, на якого спрямовані його дії. Тобто вони можуть бути корисливими або безкорисливими.

Зона, або сфера впливу, — це та область, де людина може самостійно проводити перетворення. Наприклад, він не може втручатися у справи чужої сім’ї, але цілком здатний щось змінити у власній.

Сфера впливу людини (як і соціуму, держави) має властивість розширюватися або звужуватися. Це залежить як від власних можливостей і бажань суб’єкта, так і від того, наскільки прийнятними, корисними, вигідними виявляються вони для іншої сторони, тобто об’єкта впливу. Агресивне нав’язування ідей і рішень, як правило, не сприяє зростанню їх авторитету автора і, як наслідок, звужує сферу його впливу на об’єкт.

Види впливу в психології і педагогіці

У психології сфера впливу — це внутрішній світ людини: емоції, моральні установки і інтелектуальні можливості. Педагогіка надає вплив на його поведінку і розробляє методи формування, розвитку його внутрішніх якостей.

Здійснюючи функції впливу на людину і соціум, психолого-педагогічні науки використовують такі його види:

 • Функціонально-рольове. Зміст спілкування диктується не особистісними якостями і відносинами учасників, а їх рольовими позиціями: педагог — вихованець, психолог — клієнт.
 • Індивідуальне, специфічне виховання. Розвиток у об’єкта впливу тих якостей, які у нього ще не сформовані, наприклад, працьовитості, відкритості.
 • Соціальне. Залучення до впливу на об’єкт виховання інших осіб, груп, громадських утворень з метою зміни його поведінки, стану, уявлень.
Дивіться також:  Важіль у фізиці: умова рівноваги і види механізмів

В цілому ж, враховуючи, що ці науки готують людини завтрашнього дня — творця, мислителя, перетворювача, наставника наступних поколінь, — без перебільшення можна сказати, що їх сфери впливу — це ще і сьогоднішній день суспільства, і його майбутнє.

Ще про вплив

Воно буває прямим і непрямим, спрямованим і ненаправленим. Ці види широко використовуються в роботі з людьми, що потребують психолого-педагогічної допомоги і підтримки.

 • Прямий вплив. Спеціаліст, працюючи з клієнтом, пропонує йому в якості зразка для дій чи наслідування власний приклад або досвід.
 • Непрямий вплив. Вплив на оточуючих вихованця людей, середовище її проживання. Іноді доводиться працювати з членами родини дитини, однолітками, надають негативний вплив на його поведінку і особистість. Для цього за потреби залучаються фахівці інших служб правоохоронних, соціальних.
 • Спрямоване. Вплив на конкретну людину чи групу людей, на певні якості особистості з метою їх формування або корекції.
 • Ненаправленное. Взаємний вплив людей один на одного через наслідування, переконання, навіювання, в результаті чого змінюються їх установки і поведінку.
 • Організація впливу на об’єкт досить складна, вимагає доброго знання всіх тонкощів його внутрішнього стану, умов існування, видів і причин неблагополуччя, виховних можливостей середовища.

  Вплив середовища на розвиток особистості

  Людина як член суспільства не може не відчувати на собі його впливу. Вся сума підприємств, організацій, установ, від змісту і якості діяльності яких залежить якість життя людей — це сфери соціального впливу. Держава, суспільство, церква, політичні партії, різноманітні громадські об’єднання впливають на особистість за допомогою певних вимог, норм, контролюють її розвиток і поведінку, забезпечують матеріальні та інші умови життя і розвитку. Їх називають інститутами соціалізації.

  Найближча до людини і дуже важлива в становленні його особистості сфера впливу — це сім’я.

  Саме вона забезпечує не тільки фізичне виживання, але і, у співпраці із середовищними інститутами, моральне, духовне, культурне, соціальне становлення.

  Дивіться також:  Нахлібник – це всякий, кому допомагають жити

  Цілеспрямоване виховання людини, що відповідає вимогам середовища, не виключає розвитку його індивідуальності. Відчуваючи вплив сфер суспільства, дотримуючись суспільним правилам (професійних, етнічних тощо), він прагне до особистої свободи і незалежності. Діє за правилом: «Все можна, що не загрожує життю і здоров’ю інших людей». Він займає власну позицію у багатьох суспільних сферах, роблячи істотний вплив на зміст і характер їх діяльності.

  Економіка — це важливо

  Існування сучасної цивілізації неможливо без економіки. Вона забезпечує засоби та послуги, необхідні для життєдіяльності людства.

  Економічні сфери впливу — це:

  • Соціальна, громадська життя людини і держави в цілому. Економічний підйом в господарстві країни стимулює розвиток промислового та сільськогосподарського виробництва, зростання продуктивності праці, збільшення споживчої спроможності населення.
  • Політичне життя суспільства. У чому її зміст і напрямок залежать від того, в руках якої партії знаходяться основні види виробництва. Маючи на увазі свої цілі, вона намагається впливати на управлінський апарат, на громадську думку.
  • Культурна, духовна область. Економіка створює матеріальне, технічне, кадрове забезпечення науки, культури, освіти.

  Взаємне проникнення і вплив сфер суспільства неминуче. Економіка — обов’язковий компонент їх існування, але одночасно сама стимулюється їх соціальними, політичними, духовними запитами і замовленнями.

  Особливості впливу духовної сфери

  У системі особистісних мотивів є дві найважливіші складові: потреба в пізнанні і потреба бути корисним для інших. Громадська духовна сфера покликана стимулювати і розвивати ці людські прагнення.

  Її компоненти (кожен окремо і в поєднанні з іншими), відображають моральну суть соціуму, в якому він існує.

 • Освіта і наука дають можливість усвідомити переваги і недоліки цього суспільства і побачити перспективи його розвитку.
 • Культура і мистецтво в усій множині своїх проявів, в основі мають праця людини. Вони надають людині ідеальні зразки духовного вдосконалення, поведінки, служіння суспільству (література, живопис, архітектура, музика, фольклор тощо).
 • Релігія — віра в божественний промисел. Формує у віруючих моральні поняття, що не суперечать світським уявленням, тому є однією з найважливіших частин духовної сфери суспільства.
 • Ідеологія — система світоглядних ідей, поглядів на дійсність. Формулює уявлення, цілі та інтереси своїх послідовників.
 • Дивіться також:  Що швидше всього на світі — звук чи світло?

  Суспільна практика показує, що вплив духовної сфери людини може бути деструктивним, якщо у її складі є, наприклад, такі утворення, як секти, екстремістські угруповання.

  Політична сфера

  Усіма справами в країні управляє, насамперед, держава в тісному співробітництво з різними партійними і непартійними організаціями. Вони становлять політичну сферу суспільства.

  Методи правління суспільством характеризують політичний режим: тоталітарний чи демократичний. При тоталітарному здійснюється жорсткий контроль за всіма сферами суспільного і особистого життя, переслідується інакомислення і всякі спроби перетворень, що не відповідають інтересам політичної верхівки. Проголошені права громадян не дотримуються, свободи придушуються, якщо це вигідно влада має. Залякування, переслідування за політичними мотивами викликають у населення протестні настрої і наміри.

  Демократичний політичний стиль правління: влада обирається народом на основі вільного волевиявлення, конституційні права і свободи гарантуються і охороняються законом, його дотримання є обов’язковим для всіх громадян, незалежно від їх суспільного становища, національності, віросповідання.

  Вплив політичної сфери на всі інші величезна. Цілі, форми, методи правління можуть розширювати і, навпаки, обмежувати горизонти особистого і громадського росту.

  Підводячи підсумки

  Держава зацікавлена в тому, щоб особистісні якості, цілі, поведінка його громадян не суперечили суспільним інтересам, а сприяли його розвитку і процвітанню. Тому вплив на нього всіх сфер впливу здійснюється через виховання добровільного і свідомого прийняття соціальних установок, норм і правил.

  Суб’єкти впливу — окремі особи (батьки, педагоги, друзі), освітні, культурні, релігійні, політичні, громадські організації — здійснюють виховні заходи ненасильницького характеру. Навчання, переконання, приклад, залучення до громадської діяльності — методи профілактики асоціального стилю життя.

  Гармонійний розвиток всіх сфер соціуму гарантує людині захист його прав та інтересів, допомога з боку суспільних інститутів, задоволення різноманітних потреб.