Освітній моніторинг – це… Визначення, види, цілі, методика і принципи проведення моніторингу

Застосовуються в педагогіці традиційні засоби оцінки, а також тести отриманих досягнень не дозволяють належним чином виявити рівень отриманих результатів навчально-виховного процесу. Для цього потрібно, наприклад, визначити не просто здатність учня до вирішення завдань, а його уміння бачити і ставити їх. Також неможливо при використанні звичайних педагогічних засобів оцінити здібності учня до мови у вигляді володіння ним як засобу комунікації і т. д.

Саме тому виникла потреба в розробці принципово іншого інструментарію освітнього процесу. Це засіб, який дозволить виявляти його якість, а також сформованість в учнів універсальних навчальних навичок. Ця потреба була задоволена після появи у ФГОС освітнього моніторингу.

Визначення поняття

Слово «моніторинг» має латинське походження. У перекладі з цієї мови воно означає «наглядач» і «нагадує». Спочатку даний термін досить активно використовували в екології. Моніторинг в цьому науковому напрямку застосовувався для спостереження, оцінки, а також прогнозування стану навколишнього середовища у зв’язку з відбуваються в ній змінами, викликаними веденням людиною господарської діяльності.

Однак останнім часом термін «моніторинг» став використовуватися в більш широкому сенсі. Під ним розуміють постійне спостереження за визначеним процесом, що виконується з метою виявлення його відповідності початковим припущенням або бажаного результату. На сьогоднішній день моніторинг застосовують не лише екології, але й в багатьох інших науках, в числі яких знаходиться педагогіка.

Що ж дане поняття означає в навчальному процесі? Освітній моніторинг – це оцінка його якості. При проведенні подібних робіт забезпечується безперервне спостереження за навчальним процесом та його змістом. Це дає можливість прогнозування його розвитку та набуття передового досвіду. Іншими словами, освітній моніторинг – це форма організації, збору та обробки інформації про педагогічному процесі, а також її подальше зберігання і поширення.

Існують і інші визначення цього поняття. Так, на думку А. С. Бєлкіна, освітній моніторинг – це безперервний процес науково обґрунтованого діагностико-прогностичного відстеження навчальної діяльності. У Е. Ф. Зеера трактування даного поняття дещо інша. На його думку, освітній моніторинг – це процес, що дозволяє відстежити стан об’єкта або системи при використанні періодично повторюваного або безперервного збору даних, які є певною сукупністю тих чи інших ключових показників.

Моніторинг освітнього процесу виконують тоді, коли виникає необхідність у постійному відстеженні явищ, що мають місце в природному предметної середовищі. Подібні заходи дозволяють в подальшому впроваджувати отримані результати для підвищення ефективності управління всією системою навчання.

Саме поняття моніторингу освітнього процесу близько до змісту таких термінів, як «атестація» і «контроль». Тим не менш, останні поняття є лише окремими випадками загальної системи спостережень.