Індемнітет – це термін, що має кілька значень

Індемнітет – це юридичний термін, який походить від англійського слова indemnity. Останнім утворено від латинського indemnitas, що означає «безущербный». Дане поняття в різний час і в різних галузях права не мало однозначного тлумачення.

Це положення зберігається і сьогодні. Як співвідносяться імунітет і індемнітет депутата? Використовується цей термін в російському праві? Чи мають депутати недоторканністю? Відповіді на ці питання будуть наведені нижче.

В англійському праві

Дане поняття вперше виявляється в англійському праві справедливості. А також воно притаманне і загальним правом, де не допускається відшкодування без відповідальності. Дане положення не давало можливості відшкодувати потерпілому свої майнові втрати в ряді випадків. У своїх рішеннях англійські суди, ґрунтуючись на праві справедливості, допускали в певних ситуаціях відшкодування втрат і тоді, коли відповідальність за них не виникало.

У конституційному праві малося на увазі, що індемнітет – це рішення парламенту, яке надавало законної сили діям посадових осіб, колишнім незаконними на момент їх вчинення. В основному це стосувалося міністрів і деяких інших чиновників.