Правова культура і правова свідомість: визначення понять, їх зв’язок, ознаки та фактори

Обов’язковою частиною суспільного життя є правова культура, правова свідомість виникає тільки за умови присутності всієї сукупності її соціальних явищ – і матеріальних, і духовних. Як об’єкт дослідження правова культура вивчається культурологами, а також величезне значення вона має в теорії права, оскільки в ній містяться складові та правові і неправові.

Об’єкти громадського права

Оскільки в суспільстві існує право, повинні бути присутніми і правова культура, правова свідомість, тільки тоді стан соціальних інститутів стає якісним. Це не просто явища соціального життя в сукупності, це характеристика рівня розвитку і показник ефективності всієї правової системи.

І юридична теорія, і юридична практика, і всі досягнення, всі результати правової сфери, цінність правових постулатів – все це обумовлюється наявністю і рівнем розвитку правової культури і правової свідомості.

Структура

Існують різні тлумачення і трактування даних термінів. Правова культура і правова свідомість – багаторівневі явища, що складаються з багатьох чисто якісних оцінок. При цьому працюють такі інститути: чинне законодавство, тобто позитивне право, розвинені правовідносини, правопорядок і законність, безперешкодна реалізація права.

Сюди ж відносяться робота державного апарату, юридична наука, освіта, література, допомагають проведення якісних індивідуально-правових актів, а також багато іншого – цей перелік, напевно, завжди буде відкритий. Головне – розуміти, що тяжіє в кожному з пунктів саме правосвідомість, а правова культура та правове виховання всебічно піднімають його якісний рівень.

Поділ на рівні

В залежності від того, наскільки якісно розвивається правосвідомість, правова культура і правове виховання проявляються на індивідуальному рівні, тобто це те, що притаманне окремій особистості.

Наступний рівень – корпоративний, коли розглядаються ці положення в окремому колективі.

Далі слід загальний рівень правової свідомості, правова і політична культура проявляється тим чи іншим чином у цілому суспільстві, де ці явища не можуть не отримати політичного забарвлення.

Заключний рівень – найвищий – загальнолюдський, або цивілізаційний, він включає в себе все перелічене вище вже в світовому масштабі. Така структура правової свідомості. Правова культура повинна бути присутнім усюди, де з’являється людина, проявляючись відповідно до умов, що склалися при його появі.

Форма суспільної свідомості

Формування правової свідомості та правової культури відбувається як ідеальне відображення подібних явищ у людському свідомості. Вони завжди точно знають, як жити правильно, як повинні складатися події, а також яка повинна бути реакція на результат. Однак нічого ідеального в реальному житті не буває, а тому правова культура, правосвідомість, правове виховання завжди будуть мати величезний простір для розвитку.

Дивіться також:  Цитати і афоризми про спорт

Саме це відноситься до будь-якого виду правової культури: до повсякденного, професійного (юридичній), на науковому (доктринальному) – завжди буде не тільки можливий, але й необхідний зростання і підвищення якості в свідомості людей звичних правових явищ. Реальність ця суб’єктивна, хоча наповнює будь-який момент соціального життя і на будь-якому рівні як уявлення окремої людини або цілої групи людей, а також всього суспільства про право об’єктивному, яке існувало раніше, існує в даний момент і повинно існувати далі завжди.

Ідеологія та психологія

У структурі свідомості взаємодіють дві взаємопов’язані складові – психологія і ідеологія, якщо міркувати коротко. Правова свідомість і правова культура цілком і повністю залежать від рівня їх розвитку. Ідеологія включає в себе накопичені правові знання, концепції, ідеї, уявлення і теорії, тобто це розуміння права, його раціональний рівень, який формується в процесі осмислення, інтелектуальної обробки отриманої інформації.

Психологія – оцінка явищ з емоційної, чуттєвої сторони, сюди обов’язково входять настрої, переживання, стереотипи, звички, тобто емоції і почуття. Це рівень інтуїтивний, стихійний, який не контролюється розумом. З точки зору психології, правова свідомість та правова культура, їх співвідношення найбільше впливають на вибір моделі поведінки – правомірної вона буде чи ні. У всякому разі, кожна людина може сприймати право не тільки розумом, розумом – інтелектуально, але передовсім емоційно, як би відчуваючи і відчуваючи його вплив.

Правове виховання

Правова інформація обов’язково передається з покоління в покоління: це і досвід, і знання про право. І це обов’язково складова частина освіти особистості і загального виховання. Мета переслідується завжди одна і та ж – вдосконалення правового виховання і культура безпеки тоді теж буде на висоті. Кожній окремій людині прищеплюється усвідомлене прагнення до правомірної поведінки, щоб зробити правильний вибір моделі поведінки і тим самим підвищити загальний стан правопорядку і законності.

Найперші відомості про те, як вести себе добре, а що погано, людина отримує в сім’ї і в самому ранньому віці. Тобто вже змалку він, хай і несвідомо, знайомиться з правовою культурою. Правове виховання особистості далі здійснюється з підключенням інших суб’єктів, у тому числі держави. Це дитячий садок, школа, професійні заклади освіти, різноманітні соціальні об’єднання, колектив.

Держава дуже зацікавлена у підвищенні правових знань і загальної культури суспільства, а тому правова пропаганда присутня всюди, поширюючись серед населення з допомогою найрізноманітніших інформаційних засобів. Особливо великий внесок вносить наука і професійний юридичний супровід.

Дивіться також:  Моніторинг кліматичної системи: призначення, особливості та завдання

Деформації правової свідомості

Правосвідомість досить часто у окремих громадян існує в деформованому стані. Наприклад, досить часто зустрічається негативне ставлення до цивільного права, коли людина заперечує його соціальну цінність, тобто усвідомлено вибирає модель неправомірної поведінки. Це правовий нігілізм.

Буває і протилежне ставлення до права, коли громадянин перебільшує його роль у суспільному житті, абсолютизує його. І такі прояви не менш неприємні і шкідливі для нормального перебігу побутових явищ у соціумі, оскільки правове регулювання не всюди можна застосовувати. Це практично хвороба, звана правовим фетишизмом.

Третій вид деформації правової свідомості полягає в нестачі правового виховання. Це правовий інфантилізм, коли роль права недостатньо оцінюється і, взагалі, громадяни прав не знають – ні своїх, ні чужих. Рівень правосвідомості має в цілому збігатися з рівнем правової культури в будь-якому масштабі – як індивідуальний, так і корпоративний, громадський і цивілізаційний.

Оцінка рівня правосвідомості

Насамперед правосвідомість є втіленням поведінки суб’єктів, що тільки так і можна оцінювати і характеризувати його рівень на практиці. Виявляються всі вади в правових установках як окремого індивідуума, так і суспільства в цілому лише при перенесенні теоретичних установок в практичну середу.

Реалізація правосвідомості відбувається в природних умовах сформованої правової культури, будучи необхідним елементом її і відбиваючись у всіх інших її складових, як би объективируясь в них. Характер правосвідомості досліджується за допомогою аналізу специфіки через вербальні й реальні його зовнішні форми. Правова дійсність досить легко піддається такому аналізу.

Діяльнісний підхід

Щоб визначити поняття правової культури, наукова література використовує цей термін. Діяльнісний підхід ґрунтується на увазі до зовнішньої сторони подій, що вимагають оцінки рівня правової культури. Це насамперед діяльність і результати її, розглянуті з точки зору правових відносин. До складу правової культури входять право і правові відносини, правові установи, які розглядають правове поведінка і оцінюють правосвідомість.

Значення правової культури може розглядатися у вузькому і в широкому значенні, але це завжди правова діяльність, тобто в ній беруть участь правові інститути, що діють правові норми і принципи, застосовується творчий підхід до правореализующей діяльності окремої особистості, груп і суспільства в цілому. Це і інформаційні, і політичні, і соціальні компоненти, які складають суть правової культури.

Функції правової культури

Упорядкований характер суспільних відносин гарантує розробку принципів, норм, моделей поведінки, а також правових зразків. Це регулятивна функція правової культури. Щоб у суспільстві домінували конституційність, законність, правопорядок і, як наслідок цього, підвищилася безпека особи і суспільства, необхідно забезпечити це створенням різноманітних правових засобів, і саме це здійснюється з допомогою охоронної функції правової культури.

Дивіться також:  Харківський художній музей: огляд експозиції, відгуки відвідувачів

Для аналізу розвитку державних правових відносин з усіма їх тенденціями і закономірностями потрібно визначити найбільш дієві механізми для реалізації правових цілей і вирішення правових завдань. Саме це втілює прогностична функція, аналізує ефективність і якість правової культури в сьогоденні і проектує її розвиток у майбутньому. Реалізація правової політики має безліч форм, і четверта – правопреобразующая – функція відображає саме таке різноманіття проведення реформ, спрямованих на правовий та соціальний прогрес у суспільстві.

Виховна функція

Це цілеспрямований процес, здійснюваний державою і недержавними органами, організаціями, установами, а також окремими громадянами, і спрямований він на формування правової свідомості. У цю діяльність входить не тільки вивчення правил і норм, але і загальна правова пропаганда, просвітництво, а також юридична практика, самовиховання та самоосвіта.

Виховна функція правової культури формує зрілі юридичні подання, переконаність у значущості та необхідності активної соціальної правової поведінки і нетерпимості до порушень і зловживань правом. Саме так створюються правопорядок, правова система і державність – через цінності і переваги, засновані на правовій культурі, з формуванням соціальної відповідальності кожного громадянина.

Цінності правової культури

У кожної суспільної системи – економічної, політичної, правової є власні цінності, без яких неможливо її функціонування. Зміст цих цінностей по-різному, але всі вони один з одним найтіснішим чином взаємодіють, оскільки наділені багатьма загальними і цілком універсальними властивостями. Наповнення цих цінностей забезпечують інші області культури – релігійна і моральна, політична і економічна, наукова і освітня. Так створюється духовний суспільний лад, організовується система моральних координат.

Більшість населення повинне мати високий рівень правової культури. Так, в Росії народ набагато більш відповідальний і справедливий, ніж його представники в державному апараті та його реформаторські сили. Тільки завдяки цьому відносний порядок в країні зберігається.

Об’єднання ознак правової культури

Правотворчість – правова діяльність, що формує і приймає загальнонародні цінності, результати якої завжди видно кожному індивідууму. Норми поведінки та свідомий вибір їх характеризують універсальність характеру цінностей правової культури даного суспільства. Тут критерій – значимість у суспільне благо правових реформ, які апробуються і реалізуються.

Багато області культури ставлять суспільні цінності на чолі всієї знакової системи правових відносин, а правова культура не може функціонувати інакше. Тільки практична діяльність може з’явитися показником цінності даної системи, оскільки теоретична інформація не реалізує необхідною мірою навіть найпростіші комунікативні функції.