Потреба в маркетингу – це… Основні поняття маркетингу

Сьогодні маркетинг стає тотальним, він є елементом управління будь-якою сферою діяльності. Так як він спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну, то потреба в маркетингу – це ключове поняття. Воно вписується в базову тріаду: потреба – попит – товар. Відповімо на запитання: у маркетингу потреба – це що: об’єкт, ідея або функція?

Поняття маркетингу

Термін «маркетинг» не має єдиного й загальноприйнятого тлумачення. Існує кілька підходів до визначення цього явища. Найчастіше прийнято вважати, що маркетинг – це процес просування товару від виробника до споживача. У такому разі нерідко його зрівнюють з поняттями “реклама”, “зв’язки з громадськістю”, “просування”.

Однак це більш широке явище. В рамках іншого підходу під маркетингом розуміють різновид людської діяльності по задоволенню потреб людей через здійснення обміну між ними. Цей підхід був заданий концепцією класика маркетингу Ф. Котлера. І в цьому випадку ключовим поняттям стає саме процес вивчення і задоволення потреб. Маркетинг в цьому випадку стає інструментом тиску на споживача, а засобом допомоги покупцю.

В рамках цього розуміння будь-який споживач має потребу в товарах, максимально повно задовольняють його потреби. В такому ракурсі в це поняття включаються і вивчення споживача, і проектування найкращих товарів, та інструменти просування. В такому розумінні в маркетингу потреба – це вихідне, ключове поняття.