Діалектичне мислення – унікальна здатність, без якої люди не могли б вести розумні діалоги з іншими, вміло міркувати, обмінюватися думками, вибудовувати логічні ланцюжки в своїх думках. Ця найважливіша складова для формування сучасного суспільства і різних сфер діяльності людини.

Щоб підготувати фахівців, які могли б вільно орієнтуватися в навколишньому середовищі дійсності, проявляти винахідливість і приходити до неординарних висновків, педагоги намагаються прищеплювати таке мислення дітей вже з дошкільного віку. У цій статті розглянемо більш детально, що являє собою дане поняття.

Загальні відомості

Методологічна роль діалектики полягає в тому, щоб розпізнати загальні алгоритми досліджуваних об’єктів, зрозуміти, як вони розвиваються. В результаті цього процесу осягається сутність предмета. Крім того, спосіб допомагає розібратися самому досліднику у власному мисленні. За допомогою діалектичних алгоритмів суб’єкт може послідовно вибудовувати особисті судження, відсіювати виявлені помилки і заповнювати прогалини. Логічні схеми дозволяють робити узагальнюючі висновки і систематизувати результати.

Визначення

Виходячи з вище сказаного, спробуємо дати визначення даному поняттю. Як бачимо, діалектичне мислення – це уміння міркувати, майстерно володіючи аргументами, і правильно викладати свої думки. Подібний склад розуму є рефлексивним, тобто здатний виявити і проаналізувати суперечності в процесі дослідження об’єкта і всередині себе. Тут простежується тісний взаємозв’язок між існуючим і розвиваються. Наприклад, в матеріалізмі об’єднують дві теорії: розвиток фізичного світу в сукупності з логікою пізнання. У філософії діалектичне мислення в основному використовується для аргументації. Подивимося, як це відбувалося на практиці.

У філософії

На мистецтві міркувати базуються індійські і європейські філософські традиції. Такий метод став популярний завдяки концепції Платона, в якій він використовував діалоги людей. Подібні міркування велися наступним чином: два суб’єкта, думки яких були суперечливими, повинні були прийти до спільної істини, обмінюючись своїми домислами. З часів Гегеля діалектичний спосіб мислення почали ставити на противагу метафізиці.

Поступово цей метод набув іншу форму. По мірі розвитку прогресу відбувалися зміни і в змісті діалектики. Зараз вона розглядається як окрема наука, яка базується на принципах абстракції. У зв’язку з цим виділяють дві основні форми об’єктивного логічного мислення:

 • матеріалістичну;
 • філософську.

Як розвивалися форми

Спочатку філософські вчення мали наївно-діалектичну та стихійно-матеріалістичну сутність. Перша форма діалектики – антична. Вона сформувалася приблизно 2500 років тому в Древній Греції, Індії і Китаї. Подібна мудрість була властива і східних філософів. Згідно античному мисленню, робився наголос на парні категорії розумових алгоритмів, тобто знаходження єдиної основи у різних до прямої протилежності вже дозрів ідей і концепцій. А також символів і образів як у відомих філософських напрямах, так і в езотеричних. Це єдина форма, в якій простежується боротьба суперечностей у змісті мислення. Таке екзотичне поняття не зовсім звично для європейців. Тим не менш воно було теоретично обґрунтованим і налаштовувало мислителів на знаходження розумного підстави, кінцева мета якого — пошук взаимоопределяемости категорій мислення.

Дивіться також:  Феномен стану соматі - що це?

У кожній країні обговорювана нами поняття носила різний характер. Тому й форми діалектичного мислення перетерплювали зміни. Наприклад, у марксизмі воно подавалося як відбивач законів у формуванні матерії, яка знаходиться в русі постійно і розвивається сама по собі. Погляд Карла Маркса на матеріалістичну діалектику протилежним поняттям, які виклав у своїй праці Гегель. У його філософії, воно передбачає перехід з одного міркування в інше, при якому виявляється, що ці визначення обмежені і односторонні, вони заперечують самих себе. В СРСР допускалося лише матеріалістичне мислення, до інших форм діалектики ставилися з великою підозрою. Після розпаду Радянського Союзу воно, навпаки, втратила свою значимість. Хоча деякі автори оцінювали матеріалістичну форму позитивно.

Матеріалістична діалектика

Деякі сучасні філософи, звертаючись до даного способу мислення, пов’язують його виключно з діями або діяльністю людини. У XXI столітті вчені почали вводити діалектику в науку. Це допомагає вирішувати антагоністичні тенденції, робити їх доступними і виразними. Також парадоксальні і незвичайні протиріччя у всіх видах наукових досліджень, у тому числі прикладної математики. Така форма мислення знайшла своє підтвердження в біології. Всі організми підпорядковані постійним метаболічним і еволюційним змінам своїм конкретним змістом інформації і фізико-хімічним розвитком суворого детермінованого плану. Найчастіше діалектика використовується в психології та соціології.

Поняття

Діалектичний метод мислення в наш час передбачає об’єктивне судження. Це наука, яка розкриває загальні закономірності, їх розвиток і вивчення природи, включаючи розумних суб’єктів та їх розумові здібності. Що мається на увазі під законами природи? Це поняття без обмежень і будь-яких умов. Вони виконуються завжди і скрізь, в різних сферах нашого життя, в тому числі і повсякденному. Це дозволяє людям мислити більш широко, приходячи від загальних понять до приватним, від верху до низу. Коли приймається до уваги подібна взаємозв’язок, то закони хімії, фізики, техніки та інші опускаються на нижчу сходинку. Таким чином, діалектичний спосіб мислення переважає над приватними науками. Це означає, що він актуальний для сучасної людини і його потрібно освоїти.

Дивіться також:  Методика розстановки чисел: правила застосування та особливості інтерпретації

Актуальність об’єктивного пізнання

Повноцінну життєдіяльність людини забезпечує навчальний процес, який починається з моменту його народження. Індивід змінюється в залежності від результатів своєї діяльності в загальній середовищі. Ще важливіше придбати людський соціально-історичний досвід. Він зібраний у засобах пізнавальних систем, виробництві та мови. Все це складає базу норм і цінностей, коригувальних співпраця різних особистостей і їх соціальні зв’язки. Такий розвиток стосується як окремих людей, так і суспільства в цілому.

З урахуванням стрімкого розширення сфери використання електронно-обчислювальної техніки, розвитку природознавства, соціальної структури, економіки та інших наук виникає потреба в молодих фахівцях, які могли мислити діалектично.

Основи

Діалектика є методикою мислення, яку відносять до основних способів наукового пізнання. Вона включає наступні елементи:

 • принципи;
 • закони;
 • категорії.

Розглянемо ці аспекти більш детально.

Принципи

До основних принципів належать такі поняття:

 • Всебічний підхід. Передбачає об’єктивне дослідження предмета з усіма його взаємозв’язками.
 • Динамічність. Вивчення об’єкта в русі.
 • Єдність між логічним і історичним. Знаходження причинно-наслідкових явищ. Їх послідовна взаємозв’язок на історичному тлі.
 • Прихід від абстрактного до точного. Тут потрібно виходити від банальної побудованої моделі реальності і просуватися до гранично ясною і конкретною картині світу.
 • Закони

  Матеріалістичне мислення будується на законах основних і другорядних. До перших відносять:

 • Взаємозв’язок у переході якісних і кількісних змін. У якийсь момент відбуваються порушення в єдності цих складових. В результаті явище набуває якісний стан нової форми.
 • Розвиток по спіралі або закономірне заперечення. Перетворення явища відбувається, з одного боку, шляхом руху вперед до іншим якостям. З іншого боку, відбувається повернення до старого допомогою повторення окремих властивостей тих самих характерних рис на новій основі.
 • Взаємодія і єдність протиріч. Поштовхом до їх розвитку є їх внутрішні розбіжності.
 • Категорії та другорядні закони

  Категорія діалектичного мислення – найбільш широке поняття, яке виявляє універсальні опозиції і взаємозв’язку, більшість з яких є парними. Буття та небуття – це базова основа розумових алгоритмів.

  До другорядних законів відносять:

  • загальне і одиничне;
  • необхідність і випадковість;
  • зміст і форму;
  • причинно-наслідковий зв’язок;
  • сутність і явище;
  • ціле і часткове.

  Формування

  Як вже згадувалося, діалектичний метод філософського мислення може бути застосовний у багатьох сферах діяльності людини. Це накладає на педагогів певну міру відповідальності, щоб сформувати у учнів. Як показала практика, глибоке знання відразу кількох наук насправді виявляється малоефективним. За намовою стародавніх мислителів такий метод розуму не навчає. Знання можуть втратити свою актуальність або застаріти. Адже досить часто буває так, що незатребувана інформація лише лягає непотрібним вантажем на пам’ять людини.

  Дивіться також:  Психологія вуличної бійки: основні поняття, заборонені удари, опис в літературі

  У зв’язку з цим акцентується увага на вихованні мислячої творчої особистості. Все спрямоване на те, щоб оновити систему навчання. Також зводиться до того, що без розвитку діалектичного мислення у педагогів неможливо вирішити загальноосвітні завдання. Для цієї мети були розроблені дослідні посібники для вчителів. Ось деякі роботи: в. І. Андрєєва, А. С. Бєлкіна, Л. Р. Вяткіна, Н. М. Звєрєва, В. Д. Сименова, В. І. Журавльова, Ю. Н. Кулюткина.

  У психології і педагогіці розробляються два найбільш популярні напрямки. З інноваційних технологій виховання і навчання можна звернути увагу на наступні праці: Л. М. Фрідмана, Л. В. Путляева, А. А. Вербицького, Л. М. Мітіна. Для особистісного формування стратегій, які можна реалізувати у спілкуванні та професійному мисленні: Ст. Н. Мясищев, А. В. Брушлинский, В. Д. Шадриков, А. А. Бодалев, В. С. Якиманская.

  Формування логічного мислення у дошкільнят

  Як показує досвід навчального процесу ТРВЗ (теорія рішення винахідницьких завдань), можна сформувати діалектичне мислення у дошкільнят. Головне – викласти його в доступній для дітей формі. Фахівці розробили для дошкільнят вправи та ігри, на основі яких діти самі зможуть відкрити для себе основні закони діалектики.

  Розглянемо один із прикладів. Дозвіл протиріч сприяє процесу розвитку. Під протиборством в даному випадку виступає зіткнення двох суперечливих бажань або вимог до якості одного і того ж предмета. Цим об’єктом є кімната, в якій батько має намір відпочити, а дитина пограти або послухати музику. Виникає потреба у вирішенні суперечності, а, отже, відбувається процес розвитку ситуації.

  Чималий внесок у формування логічного мислення у малюка можуть внести самі батьки. Це допоможе маленької особистості вести розумні бесіди з іншими людьми, знаходити правильні рішення у нестандартних ситуаціях. Дитині треба дати зрозуміти, що перемагати в суперечці за будь-яку ціну, це не суть логічного мислення. Важливо навчити її вирішувати спори і конфлікти шляхом мирної бесіди, наводячи вагомі аргументи. Чим раніше почати це робити, тим краще у дитини буде спрацьовувати сприйняття. Формування діалектичного мислення — важлива складова розвитку особистості.